43074_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43074
Hjulet 1996
statistikk
1996-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)1996

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 1996

Hjulet er en årlig databestilling fra Sosial- og helsedepartementet til Statistisk sentralbyrå. Utvalget av data fastsettes av departementet etter konsultasjoner bl.a. med SSB. Utvalget publiseres (som rater) i hefter med nøkkeltall og (som absolutte tall) på diskett, og materialet som legges ut på Internett tilsvarer omtrent innholdet på disketten. Det presenterte materialet er endelige 1995-tall, etter at en rekke tabeller med foreløpige tall ble skiftet ut med endelige tall 5. desember 1996. De endrede tabellene er merket med "*" i innholdsoversikten nedenfor. Endel data er fortsatt foreløpig 1995-tall. Dette gjelder brukerbetaling for hjemmetjenester for eldre, GERIX-data samt data om forbruk av somatiske sykehustjenester.


TabelltittelKildePRNWK1
Befolkningstall for 1. januar 1996. (For bydelene: 1. januar 1995)SSB Regionalstatistisk database.prnwk1
Barnetrygdsmottakere pr. 30/6-1993, 30/6-1994 og 31/12-1995Rikstrygdeverket.prnwk1
Sosialhjelpstilfelle i alt 1993, 1994 og 1995 og sambruk sosialhjelp og trygd 1994 *SSB Regionalstatistisk database og sosialstatistikk.prnwk1
Uførepensjonister pr. 31/12-1994 og 31/12-1995Rikstrygdeverket.prnwk1
Uførepensjonister med grunn- og/eller hjelpestønad pr. 31/12-1994 og 31/12-1995.Rikstrygdeverket.prnwk1
Løpende attføringspenge- og rehabiliteringspengetilfelle 16-66 årRikstrygdeverket.prnwk1
Avsluttede og løpende sykepengetilfelle over 8 uker. 1994 og 1995Rikstrygdeverket.prnwk1
Overgangsstønad pr. 31/12-1994 og 31/12-1995Rikstrygdeverket.prnwk1
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 25-66 år. Årsgjennomsnitt 1994 og 1995.SSB Regionalstatistisk database.prnwk1
Sosialhjelpstilfelle 18-24 år 1993, 1994 og 1995 *SSB Regionalstatistisk database.prnwk1
Barnevern. Gjennomsnitt av fire telledatoer i 1995 *Barne- og familiedepartementet. Kvartalsrapportene.prnwk1
Registrert arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltakSSB Regionalstatistisk database.prnwk1
Barn 0-15 år med grunn- og/eller hjelpestønad.Gjennomsnitt 1993-1995Rikstrygdeverket.prnwk1
Voldskriminalitet. Anmeldte lovbrudd. Gjennomsnitt for 1994, 1995 og 1. kvartal 1996 etter gjerningskommune.SSB, Statistikkområdet "Anmeldte lovbrudd".prnwk1
Siktelser for promillekjøring. Gjennomsnitt for 1994 og 1995 etter bostedskommune.SSB, Statistikkområdet "Etterforskede lovbrudd".prnwk1
Anmeldte lovbrudd i alt og gjennomsnittlig grovhet. Gjennomsnitt for 1994 og 1995 etter gjerningskommune.SSB, Statistikkområdet "Anmeldte lovbrudd".prnwk1
Skjenkesteder for brennevin, vin og øl med bevilling. 1994SSB, Alkoholstatistikk.prnwk1
Alders- og kjønnsstandardisert dødelighet. Gjennomsnitt for årene 1985-1989 og 1990-1994. Dødelighet pr. 100 000 innbyggereSSB Dødsårsaksregisteret.prnwk1
Døde i alt for årene 1985-1989 og 1990-1994SSB Dødsårsaksregisteret.prnwk1
Netto driftsresultat, brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter i kommunene i 1994 og 1995. *SSB Kommuneregnskapetprnwk1
Helse- og sosialsektorens brutto- og netto driftsutgifter. 1995 *SSB Kommuneregnskapet.prnwk1
Brutto driftsutgifter for helse-, sosial- og pleie- og omsorgstjenesten 1993, 1994 og 1995 *SSB Kommuneregnskapet.prnwk1
Personellkategorier 1995. Årsverk etter virksomhetsområde *SSB Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk, Pleie- og omsorgsstatistikk.prnwk1
Vakanser i pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten og sosial- tjenesten. 1995 *SSB Årsstatistikk for kommunehelsetjenesten, Sosialstatistikk, Pleie- og omsorgsstatistikk.prnwk1
Kommunale tiltak som ledd i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. 1994 og 1995.Sosial- og helsedepartementetprnwk1
Stønadssats og utbetalt beløp for økonomisk sosialhjelp 1994 og 1995SSB Sosialstatistikk.prnwk1
Sosialhjelp. Langtidsmottakere og langtidsmottakere som er arbeidssøkere 1994 og 1995 *SSB Sosialstatistikk.prnwk1
Mottakere av hjemmehjelp og hjemmesykepleie 1995 *SSB Hjemmetjenester og boformer for eldre og funksjonshemmedeprnwk1
Brukerbetaling for hjemmetjenester. 1995SSB Hjemmetjenester og boformer for eldre og funksjonshemmedeprnwk1
Plasser i og kjennetegn ved boformer for eldre med heldøgns omsorg 1996SSB Hjemmetjenester og boformer for eldre og funksjonshemmedeprnwk1
Forbruk av somatiske sykehustjenester. Sykehusopphold, personer utskrevet og liggedager. 1995SSB Pasientstatistikk.prnwk1
GERIX-DATA. Lønnsutgifter pr. bruker/gjennomsnittlig tildelte timer pr. uke etter behovsnivå. Prosent. 1995GERIXprnwk1
GERIX-DATA. Ressurskrevende brukere etter boligens egnethetGERIXprnwk1
GERIX-DATA. Beboere i institusjon med lite funksjonstap. Tildelte timeverk til brukere under 67 årGERIXprnwk1