43076_not-searchable
/helse/statistikker/hjulet/aar
43076
Hjulet 1995
statistikk
1995-12-31T10:00:00.000Z
Helse
no
hjulet, Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt), helseforhold, sosiale forhold, levekårHelseforhold og levevaner , Helse
false

Hjulet - Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene (opphørt)1995

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Hjulet 1995

Velkomen til "Styrings- og informasjonssystemet for helse- og sosialtenesta i kommunane" ("Systemet", tidlegare "Hjulet"). Dette er Statistisk sentralbyrå si samling av informasjon om kommunane i Noreg. Styrings- og informasjonssystemet inneheld 23 tabellar med tal om økonomi, befolkning og helse, og kvar tabell dekker alle kommunane i landet.Du kan sjå på utsnitt av tabellane og overføre dei til maskinen din. Tabellane finst i wk1-format eller ASCII-format.

Om endelege tal for 1994:
I desember 1995 sende Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå og Statens helsetilsyn ut hefter med "Kommuneark 1995". Desse var basert på dei endelege tala for 1994, og avviker i nokon grad frå dei mellombelse tala som no er tilgjengelege på Internett. Endringane gjeld i hovudsak data om pleie- og omsorgstenestene, særleg personelldataene. Talmaterialet bak "Kommuneark 1995" er tilgjengeleg frå 9/3/96.

Liste over tabellane :

 • Tabell 1_1 Befolkningstall for 1.1.1995
 • Tabell 1_2 Flyttinger 1990 og 1994. Andelen av kommunens innbyggere 1/1-1995 som har flyttet inn i kommunen etter 1/1-1991
 • Tabell 3 Barnetrygdsmottakere pr. 31/12-1992, 30/6-1993 og 30/6-1994
 • Tabell 4 Tall til indekser for levekårsproblemer
 • Tabell 5_1(NY)Sosialhjelpstilfelle 1992, 1993 og 1994 og sambruk sosialhjelp og trygd 1993
 • Tabell 5_2 Uførepensjonister pr. 31/12-1993 og 31/12-1994
 • Tabell 5_3 Løpende attføringspenge- og rehabiliteringstilfelle 16-66 år 31/12-1993 og 31/12-1994
 • Tabell 5_4 Sykepengetilfelle i 1993 og 1994
 • Tabell 5_5 Overgangsstønad pr. 31/12-1993 og 31/12-1994
 • Tabell 5_6 Registrert arbeidsløse og deltakere på arbeidsmarkedstiltak. Ialt og 16-24 år. Årsgjennomsnitt 1993 og 1994
 • Tabell 6_1 Sosialhjelpstilfelle 18-24 år 1992, 1993 og 1994
 • Tabell 6_2 Barnevern. Gjennomsnitt av fire telledatoer i 1994
 • Tabell 6_4 Barn med grunn- og hjelpestønad. Gjennomsnitt 1991-1994
 • Tabell 7 Rusmiddelrelaterte lovbrudd. Anmeldte lovbrudd for vold mot personer. Gjennomsnitt 1993, 1994 og 1. kvartal 1995. Siktelser
 • Tabell 8 Døde i alt 1984-1993
 • Tabell 9 Nye og forventede krefttilfelle etter alder. 1983-1987 og 1988-1992
 • Tabell 10_12(NY)Kommunenes økonomiske bæreevne 1992, 1993 og 1994.
 • Tabell 13 Årsverk ialt i pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten og sosialtjenesten. 1994
 • Tabell 14_15(NY)Personell i kommunehelsetjenesten. 1994. Årsverk.
 • Tabell 16 Antall 3. poliovaksiner til barn under 2 år 1992, 1993 og 1994. Antall elever gått ut av 9. klasse uten MMR-vaksine 1994
 • Tabell 17 Organisering av medisinsk rehabilitering og tverretatlig samarbeid
 • Tabell 18 Stønadssats og nivå for økonomisk sosialhjelp 1993 og 1994
 • Tabell 19 Sosialhjelp. Langtidsmottakere og langtidsmottakere som er arbeidsløse 1993
 • Tabell 20(NY)Mottakere av hjemmehjelp og hjemmesykepleie pr. 31/12-1994
 • Tabell 21 Brukerbetaling for hjemmetjenester. 1994
 • Tabell 22(NY) Plasser i og boformer for eldre 1994
 • Tabell 23 Forbruk av somatiske sykehustjenester. Sykehusopphold, personer utskrevet og liggedager. 1994
 • Tabell 24 GERIX-DATA. Behovsnivå og gjennomsnittlig tildelte timer pr. uke etter behovsnivå