10319
/helse/statistikker/dodsarsak/aar
10319
Stadig flere dør i utlandet
statistikk
2009-04-07T10:00:00.000Z
Helse;Befolkning
no
dodsarsak, Dødsårsaker (opphørt), dødsårsaker (for eksempel kreft, hjerte- og karsykdommer, ulykker), dødsfall, dødssted, dødsulykker, selvmord, krybbedød, spebarnsdødelighetFødte og døde, Dødsårsaker, Helse, Befolkning
false

Dødsårsaker (opphørt)2007

Nasjonalt folkehelseinstitutt har overtatt som databehandler for Dødsårsaksregisteret fra 2014. De publiserer statistikk om dødsårsaker i sin Statistikkbank. Søknader om datatilgang til Dødsårsaksregisteret sendes til datatilgang@fhi.no.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stadig flere dør i utlandet

Stadig flere personer bosatt i Norge dør utenlands, og for mange av dem foreligger det ikke opplysninger om dødsårsak. Mellom 2000 og 2007 var det en økning i dødsfall utenlands på nær 20 prosent. For 90 prosent av de som døde i utlandet i 2007 har vi ikke opplysninger om dødsårsak.

En av tre personer bosatt i Norge som dør i utlandet er under 55 år, og det er grunn til å tro at mange av disse dødsfallene er ulykkesdødsfall (trafikkulykker, drukning, fall og narkotika- og medikamentdødsfall). Opplysninger om dødsårsak for døde i utlandet er mangelfull i de fleste europeiske land. Norge deltar i det internasjonale samarbeidet i Eurostat for å legge til rette for sikrere og bedre innhenting av informasjon om dødsårsak for døde i utlandet.

Sykdommer i åndedrettsorganene øker stadig

Det var 42 000 dødsfall blant nordmenn i 2007. Hjerte- og karsykdommer var årsak til 35 prosent av dødsfallene og kreft til 25 prosent. Til sammen står disse sykdomsgruppene for 6 av 10 dødsfall i Norge. Flere menn og flere kvinner dør på grunn av KOLS, emfysem, bronkitt og andre sykdommer i åndedrettsorganene, slik at denne sykdomsgruppen er nå årsak til ett av ti dødsfall. Nær 2 000 personer døde på grunn av ulykker i 2007, hvorav flest menn. De største dødsårsaksgruppene innenfor ulykker er fallulykker og uspesifiserte brudd, transportulykker og forgiftningsulykker. Ved fallulykker og uspesifiserte brudd er 4 av 5 døde over 80 år.

fig-2009-04-07-01

Kreft vanligste dødsårsak for personer under 55

I aldersgruppen under 55 år døde om lag 3 000 i 2007 og nærmere 70 prosent av disse var menn. De fem vanligste dødsårsakene var kreft, selvmord, medikament- og narkotikadødsfall, transportulykker og iskemisk hjertesykdom. Et særtrekk for aldersgruppen er en markert nedgang i kreftdødsfall på om lag 25 prosent fra 1997. Det er flere kvinner enn menn under 55 år som dør av kreft, mens for de andre dødsårsakene er bildet motsatt.

I 2007 døde i alt nær 150 personer under 55 år av lungekreft. For kvinner har tallet holdt seg stabilt de siste fem år, mens det er en fallende tendens hos menn. For menn er antallet i aldersgruppen over 55 år i ferd med å stabilisere seg, mens det fortsatt er en markant økning for kvinner.

fig-2009-04-07-02

Flere menn enn kvinner dør av narkotika- og medikamentdødsfall

Tallene for både narkotika- og medikamentdødsfall og selvmord i 2007 er omtrent på samme nivå som tidligere år. Over 80 prosent av alle narkotika- og medikamentdødsfall og nær 70 prosent av alle selvmord skjer i aldersgruppen under 55 år. Det er nesten tre ganger flere menn enn kvinner som dør av narkotika- og medikamentdødsfall. For menn er det flest slike dødsfall i aldersgruppen 15-29 år, mens det er flest i aldersgruppen 30-39 år for kvinner. Opiatdødsfallene utgjør 57 prosent av alle narkotika- og medikamentdødsfall i Norge.

En oversikt fra Europeisk overvåkningssenter for narkotika- og narkotikamisbruk (http://www.emcdda.europa.eu) (Annual report: the state of the drugs problem in Europe

EMCDDA, Lisbon, November 2008) over narkotikarelaterte dødsfall i Europa i aldergruppen 15-64 år viser at Norge og Danmark har over fem døde per 100 000 innbyggere. Til sammenligning har Finland tre, Sverige om lag to og Frankrike, Polen og Nederland under ett dødsfall per 100 000 innbyggere i denne årsaksgruppen.

Spedbarnsdødelighet

I 2007 døde nær 200 barn under 1 år. To av tre barn i denne aldersgruppen dør i løpet av den første måneden. Halvparten av dødsfallene er forårsaket av sykdom eller tilstander oppstått i den perinatale periode, mens litt over en fjerdedel dør av medfødte sykdommer hvor medfødt sykdom i hjertet er i overtall.

Tall fra de nordiske landene (NOMESKO 2006) viser at Grønland har høyest spedbarnsdødelighet på 14,3 døde per 1 000 levendefødte mens Island har lavest med 1,4. Spedbarnsdødeligheten i Norge var 2,9 per 1 000 levendefødte i 2007.

Statistisk sentralbyrå ved Seksjon for helsestatistikk er databehandlere for dødsårsaksregisteret, mens Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er databehandlingsansvarlige. Se kommentarer til Dødsårsaksstatistikken på FHIs nettsider.

 

Tabeller:

 

Undergrupper