Andel som har drukket alkohol de siste tolv månedene. Personer i alt og aldersgruppen 16-30 år, etter kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent

Tilbake til artikkelen

Andel som har drukket alkohol de siste tolv månedene. Personer i alt og aldersgruppen 16-30 år, etter kjønn, sosialhjelp og aktivitet. 2008. Prosent1
  Drukket noen form for alkohol Antall personer
  Ingen ganger En gang i mnd eller sjeldnere 2-3 ganger i mnd En gang per uke eller mer Uoppgitt
1I levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt er spørsmålene om alkohol stilt på et selvutfyllingsskjema som ikke alle intervjuede har valgt å svare på, så antallet marginaliserte er ekstra få, det gjør resultatene usikre.
Befolkningen 13 25 25 35 1 4 505
Alle unge 16-30 år -12 28 32 27 1 796
Menn 10 24 33 33 0 352
Kvinner 15 32 31 21 1 444
Mottatt sosialhjelp 8 9 39 44 - 17
Utenfor skole, verneplikt og jobb 14 32 29 26 - 56
Studier/jobb 12 28 32 27 1 740

Kontakt