Stadig flere får langvarige helseplager

Publisert:

Andelen med langvarig sykdom har økt betydelig siden syttitallet. En av fire nordmenn sliter med en muskel- eller skjelettlidelse. Vanlige plager er smerter i rygg, skuldre, nakke, armer og ben.

Helsetilstanden i Norge

Intervjuundersøkelser viser at stadig flere får kroniske og langvarige helseplager. økningen har vært mest markant blant unge og i de eldste aldersgruppene.

Mange er plaget med smerter i kroppen

I 1998 var omlag en firedel av befolkningen plaget av stadig tilbakevendende smerter. Av disse var 17 prosent menn og 27 prosent kvinner. Tallene viser også at det er relativt mange i yngre aldersgrupper som er plaget med smerter i kroppen siste tre måneder, 12-19 prosent. I alle aldersgrupper er det en høyere andel kvinner enn menn som er mye eller svært mye plaget av smerter, og forskjellene øker med alder.I 1975 og 1985 hadde om lag 18 prosent av befolkningen over 16 år en muskel- eller skjelettlidelse. Andelen økte kraftig de neste tiårene til 32 prosent i 1995. Fram til 1998, som er siste året vi har tall for, sank andelen noe, til 26 prosent.

Tallmessig er muskel- og skjelettlidelser, som omfatter leddverk, muskelsmerter, rygglidelser og deformiteter i brusk og knokler, den viktigste årsaken til sykelighet og funksjonshemming. Vel halvparten av alle sykemeldinger i løpet av et år kommer som følge av disse sykdommene.

Muskel- og skjelettlidelser, psykososiale vansker og mentale helseproblemer som ofte knyttes til fysiske eller mentale belastninger over tid, er problemområder som er lite synlig i statistikk over dødelighet eller sykehusinnleggelser, men som faktisk utgjør den største diagnosegruppen når man betrakter statistikk over langvarig sykefravær, uføretrygding og folks egne angivelser av helseproblemer (jf. helseundersøkelsene). Mange faller utenfor arbeidsliv og fellesskap. I tillegg fører sykdommene og symptomene til hyppigere legebesøk og bruk av medisiner.

Flere innleggelser med luftveisproblemer
Gjennom hele nittitallet har antallet sykehusinnleggelser på grunn av luftveislidelser økt. Astma og andre luftveisplager var årsak til 25 prosent flere innleggelser i 1998 sammenlignet med i 1992. I 1998 ble om lag 16 000 personer utskrevet fra norske sykehus med en hoveddiagnose relatert til astma eller KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom). Nærmere 60 prosent av disse var 60 år eller eldre.

Totalt hadde om lag 5 prosent av den voksne befolkningen (over 16 år) astma eller annen kronisk lungesykdom i 1998.

Andel menn og kvinner som siste tre måneder har vært plaget av smerter i kroppen, etter alder. Prosent 1998
 
  Alle 16-24 år 25-44 år 45-66 år 67-79 år 80 år og eldre
 
Alle 23 12 19 27 30 30
Menn 17 11 15 21 25 20
Kvinner 27 14 24 34 34 35
 
Lenker:

Kontakt