Notater 2015/01

Årsrapport 2014

Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

Notatet gjør rede for virksomheten i Kontaktutvalget for helse- og omsorgs-statistikk og sosialstatistikk i 2014. Det inkluderer utvalgets avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), utvalgets aktivitet (kapittel 2), oversikt over arbeidsgruppene som rapporterer til utvalget (kapittel 3) og utvalgets saker i 2013 (kapittel 4).

Utvalgets avtale, mandat og representasjon ble drøftet og endret i 2013, og har i all hovedsak vært uendret i 2014. Utvalgets avtale er vedlagt notatet (jf. Vedlegg A).

Utvalgets aktivitet i 2014 bestod av tre møter holdt i mars, september og november. Kontaktutvalgets møte som var berammet til mai ble ikke gjennomført. Til møtene ble det utarbeidet referat som alle er godkjent (jf. Vedlegg B-D).

Arbeidsgruppene som rapporterer og sogner til utvalget er uendret fra 2013 og har vært uendret i en årrekke. De aktuelle arbeidsgruppene har enten sitt utspring i spesialisthelsetjenesten eller i KOSTRA (Kommune-stat-rapporteringen).

Utvalgets saker i 2014 berørte flere temaer. To av møtene var forbeholdt to hoved-temaer, henholdsvis internasjonal rapportering og folkehelse. På alle møtene var ulike forvaltningsenheter representert og flere bidro med å belyse saker.

Om publikasjonen

Tittel

Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk. Årsrapport 2014

Ansvarlig

Arne Jensen

Serie og -nummer

Notater 2015/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9059-6

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt