Kommunehelseprofiler

Kommunehelseprofiler - nytt styringsverktøy for kommunene

Publisert:

Kommunehelseprofiler er et nytt tilbud til kommunene for å kunne sette folkehelsespørsmål på dagsorden på en meningsfylt måte.


28. august lanserer Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Statistisk sentralbyrå et nytt informasjonsverktøy, kalt kommunehelseprofiler. Profilene kommer i tillegg til eksisterende tilbud som KOSTRA og Styrings- og informasjonshjulet. Til forskjell fra disse skal kommunehelseprofilene ha et særskilt fokus på helsetilstand, risikofaktorer og forebygging og være tilkoblet informasjon som setter data i en større helsefaglig sammenheng. Tiltaket springer ut av St. meld nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge, det er basert på de ferskeste tall og vil bli oppdatert årlig. Statistisk sentralbyrå har bidratt med størstedelen av tallmaterialet, som omfatter hovedområdene risikofaktorer og beskyttende faktorer, helsetjenester, demografiske og sosioøkonomiske forhold og helsetilstand. Data presenteres på kommunenivå, og det gis i hovedsak tidsserier tilbake til år 2000. Så vidt mulig gis også bydelstall for Oslo. Frem mot neste publisering vil profilene bli bygget ut med ytterligere indikatorer og faglig informasjon.

Kontakt