Rapporter 2011/33

Foreløpige resultater fra arbeidet med IPLOS-data for 2010

Individbasert statistikk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (IPLOS)

I 2010 er mange av problemene avdekket i fjor rettet opp for flertallet av kommunene. Fortsatt er det en del mangler knyttet til de nye opplysningene innført i 2009, men omfanget av dette er  med betydelig mangler på dette feltet.

I 2010 er mange av problemene avdekket i fjor rettet opp for flertallet av kommunene. Fortsatt er det en del mangler knyttet til de nye opplysningene innført i 2009, men omfanget av dette er  med betydelig mangler på dette feltet. Nyinnsending av 2009 data på slutten av 2010 bedret rapporterinbetydelig redusert. Kommunene har også gjennomført omfattende rettelser av registrering av beboerer i boliger, men ennå finnes kommunergen, men løste ikke problemene i en slik størrelsesorden at SSB har funnet det tilrådelig å publisere 2009 tall for beboere i boliger.

Det har vært en økning i antall mottakere av pleie- og omsorgstjenester i perioden 2007-2010 på vel 5 prosent. Sammensetningen av mottakerne etter alder, kjønn og bistandsbehov har ikke endret seg nevneverdig, men det ser ut til at innføring av mulighetene for å registrere bistandsbehov som ”ikke relevant” medfører at antall brukere med uoppgitt bistandsbehov er redusert. Men blant de som har langtidsopphold i institusjon, har det vært en økning i andelen som har omfattende bistandsbehov. Mottakere av hjemmesykepleie og praktisk bistand med omfattende bistandsbehov er blitt tildelt et økende antall timer med hjelp per uke i perioden 2007-2010. Det kan se ut som kommunene i stadig større grad satser på å gi mye hjelp til de som trenger det mest.

Yngre mottakere av hjemmetjenester (under 67 år) får hjelp i flere timer per uke enn mottakere som er 67år og eldre. Dette har sammenheng med at de eldre med størst bistandsbehov i stor grad får hjelp i form av en institusjonsplass, mens det er en målsetting at unge med stort bistandsbehov i størst mulig utstrekning skal få hjelp i eget hjem.

Bistandsbehov er beregnet på grunnlag av opplysninger om i hvilken grad mottakerne har behov for assistanse i forhold til 15 ulike aktiviteter i dagliglivet.

Om publikasjonen

Tittel

Individbasert statistikk for pleie- og omsorgstjenesten i kommunene (IPLOS). Foreløpige resultater fra arbeidet med IPLOS-data for 2010

Ansvarlige

Bjørn Gabrielsen, Berit Otnes, Brith Sundby, Maja Kalcic, Pål Strand

Serie og -nummer

Rapporter 2011/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8194-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8193-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt