Samfunnsspeilet, 1996/2

Helseulikhet i barns første leveår

Publisert:

Luftveissykdommer rammer barn av foreldre med lav utdanning oftere enn andre. Sosiale problemer og familiesituasjon virker inn på barnas sykelighet og hyppigheten av sykehusinnleggelser. Sosiale ulikheter i sykelighet er ikke tidligere rapportert blant norske barn. Vi drøfter her bakgrunnen for helseproblemenes skjeve sosiale fordeling i denne befolkningsgruppen.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.4 MB)

Kontakt