Statistiske analyser 005

Hovedtrekk ved helsetilstand og helsetjeneste i Norge

Helseboka 1995

Helseboka 1995 beskriver status og hovedtrekk ved utviklingen i befolkningens helsetilstand og virksomheten i helsetjenestene i perioden 1980 og fram til og med 1993. Boka er en oppfølger til de to rapportene "Utsyn over helsetjenesten" og "Helsetilstanden i Norge", begge fra Statistisk sentralbyrå i 1990.

Formålet med publikasjonen er å gi en mest mulig samlet framstilling av ulike sykdommers utbredelse i befolkningen, og av status og utvikling i ressursbruk og aktivitet i ulike deler av helsetjenesten.

Om publikasjonen

Tittel

Helseboka 1995. Hovedtrekk ved helsetilstand og helsetjeneste i Norge

Ansvarlig

Siv Øverås

Serie og -nummer

Statistiske analyser 005

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Helsetjenester, Helseforhold og levevaner

ISBN (trykt)

82-537-4081-6

ISSN

1892-7521

Antall sider

151

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt