Statistiske analyser 041

Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelser

Helse i Norge

Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelse

Bonden sliter mest

Hver femte fisker eller gårdbruker svarer at de har vansker med å mestre jobben sin på grunn av varige helseproblemer. (21.03)I 1998 hadde nærmere 5 prosent av yrkesaktive i alderen 16-66 år vansker med å klare jobben sin på grunn av varige helseproblemer. Det er imidlertid markert forskjell mellom yrkesgrupper. Det henger sammen med hvor fysisk krevende, belastende og ensidig yrket er. Blant personer som arbeider innenfor primærnæringene jordbruk og fiske, og blant kvinner som arbeider som faglærte arbeidere (blant andre sykepleiere i pleie- og omsorgssektoren), er det høye andeler som har vansker med å klare jobben (henholdsvis 18 og 16 prosent). Innen de øvrige yrkesgruppene har mellom 6 og 7 prosent slike vansker. Den gruppen som kommer best ut er funksjonærer på mellomnivå eller høyere nivå, med henholdsvis 4 og 3 prosent. Det har vært liten endring i andelen med vansker i forhold til jobb og arbeidsoppgaver siden midten av 1980-tallet når befolkningen ses under ett. Innenfor primærnæringene og i lavere og midlere funksjonærsjikt har det imidlertid vært en økning i andelen med vansker siden 1985.

Om publikasjonen

Tittel

Helse i Norge. Helsetilstand og behandlingstilbud belyst ved befolkningsundersøkelser

Serie og -nummer

Statistiske analyser 041

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emner

Helsetjenester, Helseforhold og levevaner

ISBN (trykt)

82-537-4912-0

ISSN

1892-7521

Antall sider

158

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt