Notater 2010/32

Effekten av ulike helsedefinisjoner

Forventet antall leveår i god helse (HLY)

HLY (Healthy Life Years) gir et estimat for hvor mange av de forventede leveårene vi kan regne med å tilbringe i god helse eller uten nedsatt funksjonsevne. Dette kan være en nyttig indikator i land der den medisinske utviklingen har ført til at det ikke trenger å være en direkte sammenheng mellom befolkningens levealder og helsetilstand. HLY-indikatoren bruker dødelighetsdata i tillegg til helsedata fra intervjuundersøkelser, der EU anbefaler EU-SILC som primærkilde. I dette notatet ser vi på hvordan ulike helsedata påvirker HLY. Det kan være variasjoner i datakilde (Levekårsundersøkelsen eller EU-SILC), spørsmålsformulering (egenvurdert helse eller grad av begrensninger i hverdagen), hvor man setter grensen for god helse, samt filtrering av respondentene inn til det aktuelle helsespørsmålet. For å redusere oppgavebyrden bruker den norske EU-SILC filtrering inn til spørsmålet som EU anbefaler brukt i beregningen av HLY. En sammenligning av HLY for 2007, 2008 og 2009 gir grunn til å tro at både spørsmålsformuleringene i filteret og hvordan man oversetter det engelske originalspørsmålet har betydning for resultatet. Det helsebegrepet som ligger nærmest EUs anbefaling, dersom vi bruker HLY som sammenligningsgrunnlag, er spørsmålet om egenvurdert helse fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt, der vi inkluderer svarkategoriene meget god og god. Det tilsvarende spørsmålet i EU-SILC bruker begrepet «svært» i stedet for «meget». Dette fører til lavere HLY, noe som må bety at dette helsekravet oppfattes som strengere. Gitt kjønn og helsebegrep, så ligger de HLY-tallene vi har sett på innenfor et intervall på fra to til sju år for perioden 1995-2009. Hvor mye av denne variasjonen som skyldes utvalgsusikkerhet og hva som skyldes endringer i befolkningens helsetilstand er vanskelig å si. Disse forskjellene blir likevel små sammenlignet med det man finner når man endrer på selve helsebegrepet, noe som viser nødvendigheten av ha en enhetlig definisjon av god helse for å få sammenlignbare tall mellom land.

Om publikasjonen

Tittel

Forventet antall leveår i god helse (HLY). Effekten av ulike helsedefinisjoner

Ansvarlige

Magnar Lillegård, Jorun Ramm

Serie og -nummer

Notater 2010/32

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7926-3

ISBN (trykt)

978-82-537-7925-6

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt