Årsverkstall for spesialisthelsetjenesten

Færrest lange fravær blant mannlige leger

Publisert:

Blant utdanningsgruppene i spesialisthelsetjenesten var det mannlige leger som hadde klart minst andel lange fravær i 2015 med 3 prosent. Fraværsandelen for kvinnelige leger var vel 10 prosent.

Figur 1

Figur 1. Andelen lange fravær av avtalte årsverk, etter kjønn og utvalgte utdanninger

Lange fravær tilsvarte vel 11 000 årsverk i spesialisthelsetjenesten i 2015, noe som er 9 prosent når alle utdanninger og begge kjønn ses under ett.

Det arbeider flest kvinner i spesialisthelsetjenesten. Tall for 2015 som ble publisert 23. juni 2016, viste blant annet at hver fjerde av de 136 000 sysselsatte i sykehus og andre institusjoner var menn. Blant leger var halvparten menn og halvparten kvinner. I de andre utdanningsgruppene var det overvekt av kvinner. Den skjeveste kjønnsfordelingen var det blant hjelpepleiere, hvor bare 1 av 10 var mann.

Andelen lange fravær i spesialisthelsetjenesten er størst for hjelpepleiere med 11 prosent. For kvinner varierer andelen med lange fravær lite etter utdanning, den ligger mellom 10 og 12 prosent. For menn varierer andelen mye, og leger og hjelpepleiere er ytterpunktene med henholdsvis 3 og 10 prosent.

Figur 2

Figur 2. Avtalte årsverk etter udanningsgrupper 2015

Definisjoner og beregninger

Personellstatistikk for spesialisthelsetjenesten er beregnet ut fra en punkttelling tredje uke i november og gjelder ansatte i helseforetak (HF), regionale helseforetak (RHF) og private foretak. I beregningene antar vi at situasjonen på dette tidspunktet er representativt for året sett under ett.

Lange fravær defineres som legemeldt sykefravær og foreldrepermisjoner. Egenmeldt sykefravær og andre typer permisjoner er ikke tatt med.

Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l.

Avtalte årsverk beregnes ut fra stillingsandel. Hel stilling = 1 årsverk. I tilfeller med lange fravær, telles både personen med fravær og eventuell vikar.

Avtalte årsverk ekskl. lange fravær er avtalte årsverk minus lange fravær. Ved lange fravær vil bare eventuell vikar telles med. Avtalte årsverk korrigert for lange fravær gir slik et bedre bilde av ressursinnsatsen i tjenesten enn avtalte årsverk.

A-ordningen og oppdatering av statistikk om personell

Fra og med 2015-årgangen har all registerbasert personellstatistikk a-ordningen som datakilde. Overgangen til ny kilde gjorde at årsverk ekslusiv lange fravær for 2015 først ble tilgjengelig i september 2016 http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/sykefratot. Statistikk for spesialisthelsetjenesten er oppdatert med ny variabel, årsverk korrigert for lange fravær, i oktober 2016.

Kontakt