Rapporter 2005/01

Brukervurderinger av allmennlegetjenesten

Etter innføring av fastlegeordning

Sommeren 2001 ble allmennlegetjenesten i Norge organisert etter fastlegesystemet. Innføring av fastlegeordning er en viktig reform i norsk helsetjeneste. Det er gjennomført et betydelig arbeid for å evaluere reformen og analysere effektene av den. Denne rapporten inngår som en del av dette arbeidet, og drøfter publikums erfaringer med fastlegeordningen etter to års virketid. Publikasjonen er en oppfølging av rapporten "Før innføring av fastlegeordning – brukervurderinger av allmennlegetjenesten i et veiskille."(Finnvold og Paulsen 2002).

Analysene bygger på paneldata, som gir muligheter til å følge de samme personene før, under og etter reformen. Panelet er hentet fra Statistisk sentralbyrås samordnede levekårsundersøkelser, som er basert på årlige intervju med et representativt utvalg nordmenn. De gjør det mulig på en systematisk måte å undersøke endringer i legebrukernes erfaringer med, og vurderinger av, legetjenesten før og etter reformen.

Seksjon for intervjuundersøkelser i Statistisk sentralbyrå er ansvarlig for innsamling og kvalitetssikring av data. Analysearbeidet er gjennomført i et samarbeid mellom Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund ved Statistisk sentralbyrå, og Bård Paulsen ved SINTEF Helse. Jon Erik Finnvold og Jørgen Svalund har skrevet kapittel 2, Bård Paulsen kapittel 3 og 4, Jon Erik Finnvold kapittel 5,6 og 7, mens kapittel 8 og 9 er skrevet av Jørgen Svalund. Anne Sundvoll har levert bidrag til kapittelet om datagrunnlaget i rapportens vedlegg.

Prosjektstøtte: Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, som på oppdrag av Helsedepartementet gjennomfører en forskningsbasert evaluering av fastlegereformen

Om publikasjonen

Tittel

Etter innføring av fastlegeordning. Brukervurderinger av allmennlegetjenesten

Ansvarlige

Jon Erik Finnvold, Bård Paulsen, Jørgen Svalund

Serie og -nummer

Rapporter 2005/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Helsetjenester

ISBN (elektronisk)

82-537-6718-8

ISBN (trykt)

82-537-6716-1

ISSN

1892-7513

Antall sider

91

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt