Statistikk for spesialisthelsetjenesten

De fleste har under én times reise til akuttmottak

Publisert:

Beregninger viser at nær 90 prosent av oss bor inntil 60 minutters kjøring fra nærmeste sykehus med akuttmottak. I Nord-Norge er denne andelen knapt 60 prosent. Antallet polikliniske konsultasjoner øker, men veksten i kostnadene bremses.

Beregninger foretatt i brukeroppdrag viser at 89,4 prosent av landets befolkning bor innenfor én times kjøreavstand fra et akuttmottak. Andelen varierer mye mellom helseregionene. Andelen er høyest i Helse Sør-Øst, med 95,1 prosent. I Helse Vest er andelen 92,2 prosent, mens 83 prosent av de bosatte i Helse Midt-Norge bor i nærheten av et akuttmottak. Den dårligste dekningen er i de tre nordligste fylkene, med 59,8 prosent.

99 milliarder i driftskostnader

Spesialisthelsetjenesten hadde 99 milliarder kroner i driftskostnader inklusive avskrivninger i 2009. Av dette stod de statlige helseforetakene for 91 prosent og private tjenesteprodusenter for 9 prosent. Sammenlignet med året før økte kostnadene med 5 prosent målt i løpende priser. Dette er den laveste årlige veksten i kostnader de siste fem årene.

Akuttmottak med område som kan nås innen 60 minutters kjøring

9 prosent flere polikliniske konsultasjoner

Det ble registrert 97 000 avtalte årsverkeksklusive lange fravær. Dette er en økning på 2,4 prosent. Antallet polikliniske konsultasjoner utført i 2009 var 6,3 millioner, en økning på 9 prosent. Til sammenligning økte antall utskrivninger med 3,7 prosent, mens tallet på døgnplasser har holdt seg stabilt på 22 000.

Hva er spesialisthelsetjenesten?

Spesialisthelsetjenesten omfatter sykehus og institusjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk, ambulansetjeneste og privatpraktiserende spesialister med driftsavtale. Tjenestene er hjemlet i lov om spesialisthelsetjenesten m.m. av 1999.

Flest årsverk per innbygger i nord

Helse Sør-Øst er den klart største helseregionen. Driftskostnader inklusive avskrivninger beløp seg til 54 milliarder kroner i 2009. Helse Vest var den nest største regionen med 18 milliarder kroner. Deretter kommer Helse Midt-Norge med 14 milliarder og Helse Nord med 12 milliarder kroner. Antall avtalte årsverk eksklusive lange fravær i Helse Sør-Øst var 51 300. I Helse Vest var dette tallet 17 900, i Helse Midt-Norge 12 600 og i Helse Nord 10 400. Helse Nord har flest registrerte årsverk per 1 000 innbyggere, med 22 årsverk. Tall for avtalte årsverk inkluderer ikke innleid arbeidskraft.

Fire regioner

Spesialisthelsetjenesten er delt inn i fire helseregioner/regionale helseforetak (RHF): Sør-Øst, Vest, Midt-Norge og Nord.

 

Helseforetak

Et helseforetak (HF) er en statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak (RHF). Det yter spesialisthelsetjenester, forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette. Inndelingen i helseforetak er basert på geografiske opptaksområder og fordeling av oppgaver. Hvert helseforetak organiserer igjen flere sykehus og institusjoner innenfor somatiske tjenester, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk.

46 prosent av alle døgnplasser og 57 prosent av alle polikliniske konsultasjoner tilhørte Helse Sør-Øst. Polikliniske konsultasjoner økte i alle helseregioner, men mest i Helse Sør-Øst med 11 prosent. Økningen skyldes blant annet endret registreringspraksis i Norsk pasientregister. Antall døgnplasser har gått ned i alle helseregioner, mest i Helse Nord med vel 5 prosent.

Ved sammenligning av aktivitet og økonomi regionnivå må man ta hensyn til at regnskapstallene er korrigert for den aktiviteten som skjer på tvers av regionene. Blant annet gjennom retten til fritt sykehusvalg kan pasienter la seg behandle i den regionen de selv ønsker. Helse Sør-Øst mottok 2,5 milliarder kroner, 74 prosent av totalen, i gjestepasientinntekter. Korrigering for gjestepasienter er ikke foretatt når det gjelder tall for årsverk, plasser eller behandlinger.

  

Nærmere om beregningene

Per 1. januar 2010 var det 4 858 199 bosatte i Norge. Beregningene er gjort på grunnlag av de 99,8 prosentene av befolkningen som er plassert på koordinat.

 

Analysen er basert på en oversikt over akuttmottak utarbeidet av professor Torgeir B. Wyller, Universitetet i Oslo.


 

  

Kontakt