Tannhelse

Dårlegast tannhelse i Nord-Noreg

Publisert:

Befolkninga i dei tre nordlegaste fylka har dårlegare tannhelse enn folk i resten av landet. Dei som bur i Nord-Noreg går dessutan sjeldnare til tannlegen, men har likevel flest tannlegebesøk på grunn av akutte problem.

Dette er nokre av resultata i ein ny rapport om tannhelse der SSB presenterer utvalde kjenneteikn ved tannhelsa og tannhelsetenesta i Noreg. Rapporten baserer seg hovudsakleg på tal frå KOSTRA (Kommune-Stat-Rapporteringen) og Levekårsundersøkinga om helse, omsorg og sosial kontakt.

Dei busette i Nord-Noreg har dårlegast tannhelse

Levekårundersøkinga har kartlagd eigenvurdert helse over fleire år og vist at det er klare geografiske forskjellar. Dei busette i Nord-Noreg har gjennomgåande dårlegare helsetilstand enn dei som er busette i andre delar av landet. Tal frå levekårsundersøkinga i 2008 viser at dette også gjeld for tannhelsetilstanden. Medan 8 prosent av befolkninga over 21 år i heile landet har dårleg eller svært dårleg tannhelse, gjeld dette 11 prosent i dei tre nordlegaste fylka. Lågast del har dei som er busette i landsdelane Agder og Rogaland og Vestlandet.

Går sjeldnare til tannlege

I tillegg til å ha dårlegare tannhelse går dei busette i Nord-Noreg sjeldnare til tannlegen. Berre 63 prosent av dei busette i den nordlegaste landsdelen i alderen 21 år eller eldre hadde i 2008 besøkt tannlegen i dei siste tolv månadene. Dessutan var det 17 prosent av befolkninga i Nord-Noreg som ikkje hadde vore hos tannlege på meir enn to år. Til samanlikning var tilsvarande delar høvesvis 75 prosent (siste 12 månader) og 11 prosent (meir enn to år sidan) for heile landet.

Figur 1. Eigenvurdert tannhelse, etter landsdel. 2008. N=5 927. Prosent

Figur 2. Tidspunkt for siste tannlegebesøk, etter landsdel. 2008. N=5 927. Prosent

 

Det er grunn til å tru at hyppigheita på tannlegebesøk i den vaksne befolkninga i alderen 21 år og eldre mellom anna heng saman med tilbodet i den private tannhelsetenesta. Denne aldersgruppa skal framfor alt bruke tenestetilbodet i privat sektor. Tal frå KOSTRA viser at dei tre nordlegaste fylka har den lågaste dekninga av tannhelsepersonell i den private tannhelsetenesta, og dekninga er aller lågast i Finnmark. Det gjeld trass i at dekninga har blitt betre i den nordlegaste landsdelen i perioden frå 2004 til 2008. I den offentlege tannhelsetenesta, som i all hovudsak skal tene prioriterte grupper, er det ein tilnærma motsett situasjon der Nord-Noreg har den høgaste dekninga.

Prioriterte grupper

Prioriterte grupper er dei personane som har krav på gratis tannbehandling i følgje lov om tannhelsetenesta. Prioriterte grupper i den offentlege tannhelsetenesta inkluderer Gruppe A barn og unge 1-18 år, Gruppe B Psykisk utviklingshemma 18 år og eldre, Gruppe C1 Eldre, langtidssjuke og uføre i institusjonspleie, Gruppe C2 Eldre, langtidssjuke og uføre i heimesjukepleie, Gruppe D Ungdom i alderen 19-20 år og Gruppe E Andre prioriterte grupper og Fengselsinnsette.

Har flest kontaktar med tannlege på grunn av akutte problem

Sjølv om dei busette i Nord-Noreg går sjeldnare til tannlege, er det dei som i størst utstrekning kontaktar tannlege med akutte problem. Blant dei busette i Nord-Noreg over 21 år hadde 25 prosent kontakta tannlege for akutt hjelp det siste året. Samstundes var berre 86 prosent av desse tilfredse med kor raskt dei fekk hjelp. Til samanlikning var tilsvarande delar for heile landet høvesvis 22 prosent (kontakt med tannlege på grunn av akutt problem siste 12 månader) og 94 prosent (tilfreds med kor raskt dei fekk hjelp).

Kontakt