Notater 2014/01

Årsrapport 2013. Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sekretariatet for Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk, og i den forbindelse gir SSB ut årsrapport med oversikt over utvalgets arbeid.

Notatet gjør rede for virksomheten i Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk i 2013. Det inkluderer utvalgets avtale, mandat og representasjon (kapittel 1), utvalgets aktivitet (kapittel 2), arbeidsgruppene som rapporterer til utvalget (kapittel 3) og utvalgets saker i 2013 (kapittel 4).

Utvalgets avtale, mandat og representasjon er drøftet og endret i 2013. Tidligere avtale fra 2003 er oppdatert og de formelle avtalepartene Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Statistisk sentralbyrå signerte revidert avtale i august 2013 (jf. Vedlegg A).

Utvalgets aktivitet i 2013 bestod av fire møter som var berammet til henholdsvis mars, mai, september og november. Til hvert av møtene ble det utarbeidet referat som alle er godkjent (jf. Vedlegg B-E).

Arbeidsgruppene som rapporterer og sogner til utvalget har vært stabilt over tid. Arbeidsgruppene har enten sitt utspring i spesialisthelsetjenesten eller i KOSTRA.

Utvalgets saker i 2013 berørte flere temaer. Foruten oppdatering og revisjon av avtalen som ligger til grunn for utvalgets arbeid – Avtale mellom Statistisk sentralbyrå og den sentrale helse- og sosialforvaltningen om helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk – var bl.a. ulike forvaltningsenheter og organisasjoners arbeid med kvalitetsindikatorer en viktig sak.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2013. Kontaktutvalget for helse- og omsorgsstatistikk og sosialstatistikk

Ansvarlig

Arne Jensen

Serie og -nummer

Notater 2014/01

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8846-3

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt