Notater 2013/16

Årsrapport 2009-2012. Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Notatet redegjør for arbeidet til Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk i årene 2009-2012. 

Til grunn for Kontaktutvalgets arbeid, ligger en avtale om statistikksamarbeid mellom SSB og den sentrale helse- og sosialforvaltningen ved Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Statens Helsetilsyn.

Notatet redegjør for arbeidet til Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk i årene 2009-2012. 

Til grunn for Kontaktutvalgets arbeid, ligger en avtale om statistikksamarbeid mellom SSB og den sentrale helse- og sosialforvaltningen ved Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Statens Helsetilsyn.

Noen tema har vært behandlet på flere av Kontaktutvalgets møter i perioden 2009-2012. Det gjelder saker som etablering av statistikk om psykisk helsearbeid og rusarbeid i kommunene, om utsatte grupper som enhet i helse- og sosialstatisikken, samhandlingsreformen i helsevesenet samt internasjonale forordninger og orientering fra internasjonale møter.

Det er også presentert arbeid og resultater fra ny statistikk og fra ulike under­søkelser. Blant annet innenfor følgende tema: statistikk om allmennlegetjenesten og om fastlegetjenesten, barn og unges miljø og helse, helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingen i barns vekst i Norge ved måling av barnas høyde, vekt og livmål, rapporteringssystem for sosialt relaterte helseforskjeller og statistisk analyse om sosialhjelp.

Noen saker har reist mer prinsipielle og overordnede spørsmål og synspunkter til debatt. Blant annet om tema som forvaltningens statistikkbehov versus muligheter i eksisterende datakilder, kommunale fagsystemer som mulighet (og begrensning) for rapportering av sosialtjenestedata, relansering av begrepet ”kommunediagnose” for å få et mer dekkende bilde av kommunale behov og tjenester og spørsmål om den årlige KOSTRA-rapporteringen er godt nok tilpasset forvaltningsbehov i endring.

Om publikasjonen

Tittel

Årsrapport 2009-2012. Kontaktutvalget for helse- og sosialstatistikk

Ansvarlig

Else Bredeli

Serie og -nummer

Notater 2013/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8644-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8643-8

Antall sider

79

Målform

Nynorsk

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt