118874
118874
forskning
2011-11-02T07:00:00.000Z
no

Gratis barnehagetid gir bedre skolekarakterer

Publisert:

I 1998 fikk barn fra innvandrerfamilier tilbud om gratis kjernetid i barnehagen. Ti år senere gjør jentene det bedre på skolen, mens tilbudet ikke hadde noen effekt på guttene.

Det viser studien Gratis kjernetid i barnehage – effekt på skolekarakterene til barn fra innvandrerfamilier  av Nina Drange og Kjetil Telle. De har målt effekten av tilbudet om gratis kjernetid i barnehage på karakterene barna fikk da de gikk ut av 10. klasse.

Pilotprosjekt i to bydeler

Studien tar for seg et pilotprosjekt som begynte i 1998 ved barnehager i bydelene Grünerløkka og Gamle Oslo. Fem år gamle barn fikk fire timer gratistid i barnehagen hver dag. Hovedmålet var å bedre norskferdighetene til barn fra innvandrerfamilier.

Bedre karakterer for jentene

Forskerne finner at effekten av gratis kjernetid på skolekarakterene i 10. klasse er stor for jentene:

• Tilbudet om gratis kjernetid økte jentenes snitt med en tredjedels karakterpoeng. Dette tilsvarer om lag en hel karakter i tre av avgangsfagene, eller  80 prosent av karaktergapet mellom jenter med og uten innvandrerbakgrunn.

• I bydelene med pilotprosjektet hadde jenter som var for unge til å få tilbudet (dvs. født i 1993) et karaktersnitt på 3,8, mens jentene som var gamle nok til å få tilbudet (dvs. født i 1992) hadde et karaktersnitt på 4,1. En slik økning fra 1992- til 1993-fødselskullet finner man ikke for jenter i innvandrerfamilier i andre sammenliknbare bydeler i Oslo.

Forskerne har drøftet hvorvidt denne økningen kan tilskrives tilbudet om gratis kjernetid. De konkluderer med at data gir liten støtte for at økningen skulle skyldes andre forhold enn tilbudet om gratis kjernetid.

Hvorfor ingen effekt for guttene?

Forskerne finner ingen positiv effekt av gratis kjernetid for gutter fra innvandrerfamilier. Andre studier av langtidseffekter av barnehage på hele barnepopulasjonen har funnet lignende forskjeller mellom gutter og jenter, noe som kan tyde på at innvandrerbakgrunnen til barna ikke er viktig for å forklare kjønnsforskjellen.

Forskerne kan ikke si sikkert om kjønnsforskjellen i effekter kommer av at det er gunstigere for jenter enn for gutter å gå i barnehage, eller om gratis kjernetid fikk flere jenter enn gutter til å starte i barnehage. Det er imidlertid lite som tyder på en klar kjønnsforskjell i hvem som startet i barnehage som følge av tilbudet, og det peker i retning av at kjønnsforskjellene skyldes   jentene har større kognitivt utbytte enn guttene av å gå i barnehage.

Studien er finansiert av Norges forskningsråd og er et samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Les mer om studien:

•  Gratis kjernetid i barnehage – effekt på skolekarakterene til barn fra innvandrerfamilier ( SA Utdanning 2011 – veien til arbeidslivet)

•  The effect of preschool on the school performance of children from immigrant families. Results from an introduction of free preschool in two districts in Oslo (Discussion Paper 631) 

Kontakt