118900
118900
forskning
2012-04-10T07:00:00.000Z
no

Uføre jobber mer når finansielle insentiv forsterkes

Publisert:

Flere uføretrygdede er villige til å jobbe mer når finansielle insentiv forsterkes: I 2005 var andelen uføretrygdede under 50 år med arbeidsinntekt over grunnbeløpet under 2 prosent. Denne andelen økte med 8 prosentpoeng i 2007 i forbindelse med en prøveordning som fjernet den kraftige avkortningen av uførepensjon.

Det viser analysen How financial incentives induce disability insurance recipients to return to work av Andreas Ravndal Kostøl og Magne Mogstad.Denne studien viser at bedre tilrettelegging av kombinasjon av arbeid og trygd kan øke arbeidsmarkedsdeltakelsen blant uføre, og dermed spare Folketrygden for kostnader, øke skatteinntektene samt øke den disponible inntekten til uføretrygdede.

Prøveordning bedret finansielle insentiv

Studien tar utgangspunkt i en prøveordning der personer med restarbeidsevne skulle slippe den kraftige avkortingen av pensjon når arbeidsinntekten oversteg grunnbeløpet. I 2005 ble det bestemt at ordningen kun omfattet uføre som hadde fått innvilget uførepensjon før 1. januar 2004. Ved å benytte registerdata studerer forskerne arbeidsmarkedsdeltakelsen til individer som fikk innvilget uførepensjon like før 1. januar 2004 (omfattet av ordningen) og rett etter 1. januar 2004 (ikke omfattet av ordningen). Dermed kan de tallfeste effektene av prøveordningen på arbeidsmarkedsdeltakelsen til uføretrygdede over perioden 2005 til 2007.

Ny ordning økte arbeidsmarkedsdeltakelsen

Forskerne finner at ordningen økte arbeidsmarkedsdeltakelsen blant uføretrygdede.

•    Andelen blant uføre omfattet av ordningen som hadde inntekt over grunnbeløpet, var 12 prosent i 2007.

•    Til sammenligning var andelen som arbeidet blant uføre som ikke var berørt av prøveordningen, 3,5 prosent i 2007.

•    Gjennomsnittlig arbeidsinntekt ble doblet som følge av forsøksordningen

•    Prøveordningen hadde ingen effekt blant uføretrygdede mellom 50 og 61 år

•    Effekten for kvinner var mindre enn for menn

•    Responsen var sterkest for personer med høy utdanning og for personer som bodde i kommuner med lav arbeidsledighet

•    Blant dem som fikk avslag på uførepensjon i samme periode, var arbeidsdeltakelsen 30 prosent.Økonomiske insentiver viktige

Forskerne konkluderer med at bedre tilrettelegging av kombinasjon av arbeid og trygd vil styrke de økonomiske insentivene til å arbeide og øke arbeidsdeltakelsen blant uføre som fortsatt har noe arbeidsevne.Resultatene kan tyde på at det ikke lenger er et skarpt skille mellom de som er helt uføre og de som er delvis uføre. Hvorfor skillet har blitt mindre tydelig kan ikke forskerne svare på. Studien sier heller ikke noe om hvorvidt flere vil søke seg inn til uførepensjonsordningen som følge av bedrede økonomiske betingelser som ufør.  Les hele analysen How financial incentives induce disability insurance recipients to return to work