Publikasjon

Discussion Papers no. 747

Climate policies in a fossil fuel producing country

Demand versus supply side policies

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (4.9 MB)

I fravær av en internasjonal klimaavtale har mange land satt i verk nasjonale tiltak for å redusere karbonutslippene. Det vanligste tiltaket er å begrense eget forbruk av fossil energi. For å beregne den globale utslippseffekten av denne type etterspørselstiltak må man ta hensyn til karbonlekkasjen, dvs endringer i utslipp i utlandet som følge av de nasjonale tiltakene. Land som utvinner fossil energi har også mulighet til å påvirke de globale utslippene gjennom redusert produksjon av slik energi. Denne type tiltak er mindre utforsket, og også her må man ta hensyn til karbonlekkasjen for å beregne virkningen på globale utslipp. For å finne den optimale kombinasjonen av de to politikkalternativene undersøker vi analytisk og numerisk hvordan etterspørsels- og tilbudssidepolitikk påvirker globale utslipp. Dette avhenger av markedsresponsen i de fossile energimarkedene. De numeriske beregningene av kostnadene ved politikkalternativene er basert på tall fra Norge. Våre resultater indikerer at dersom det tas hensyn til globale utslippsreduksjoner, og det er ambisjoner om innenlandske tiltak, bør størstedelen av reduksjonene komme gjennom tilbudssidetiltak, dvs. nedskalering av Norges oljeutvinning.

Les mer om publikasjonen