Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil. Dette er ikke fra Statistisk sentralbyrå og vi oppfordrer alle til å slette den.

Publikasjon

Notater 2008/51

Utvikling av registerbasert boligstatistikk

Status og videre arbeid

Innhold

I 2004 startet Statistisk sentralbyrås (SSB) seksjon for bygg- og tjenestestatistikk (s460) prosjektet ”Løpende boligstatistikk”.

Prosjektet hadde to formål:

• Utvikle løpende statistikk over den totale boligmassen

• Utvikle statistikk som fanger opp endringer i boligbestanden i eksisterende bygningsmasse, dvs. tilgangen og avgangen av boliger som følge av ombygging,bruksendring og riving

For det første punktet er det langsiktige hovedmålet å utvikle løpende registerbaserte boligtellingeretter at den siste skjemabaserte boligtellingen ble gjennomført i 2001. Den neste boligtellingen skal gjennomføres i 2011. Det er dette arbeidet som er beskrevet i dette notatet. For det andre punktet er målet å kunne utvide SSBs byggearealstatistikk med tilgang og avgang av boliger som følge av ombygging, bruksendring og riving av eksisterende bygningsmasse. Dagens byggearealstatistikk omfatter kun tilgangen av boliger i nybygd areal. Dette arbeidet blir ikke beskrevet nærmere her.

Høsten 2006 ble de første tallene over boligbestanden basert på boligdata fra Grunneiendoms-,adresse- og bygningsregisteret (GAB-registeret) publisert. Publiseringen omfattet boligbestanden per1.1.2006. I ettertid er det publisert tall per 1.1.2007 og 1.1.2008. Statistikken har blitt utvidet med nyekjennemerker knyttet til boligene for hver publisering. Statistikken publiseres på følgendeinternettside: http://www.ssb.no/boligstat/.

Formålet med notatet er å dokumentere arbeidet som er gjort i forbindelse med utarbeidelse og publisering av registerbasert boligstatistikk i Norge. Først beskrives bakgrunn og status for prosjektet. Videre dokumenterer notatet datagrunnlaget som er benyttet ved utarbeidelse av statistikken, hvordan populasjonen av boliger er avgrenset samt beskrivelse av kjennemerker, imputeringsrutiner og dekningsgrader for kjennemerkene som inngår i statistikken. Det blir også gjort sammenligninger mot annen relevant statistikk. Til slutt blir det gitt en beskrivelse av arbeidet som skal gjøres fremover, slik at SSB kan oppfylle de internasjonale anbefalingene fra UNECE og krav fra EU til neste boligtelling i 2011.

Beskrivelsen i notatet tar utgangspunkt i publiseringen per 1.1.2008.

Kontakt