Notater 2018/20

Dokumentasjon

Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2017 en utvalgsundersøkelse om boligsituasjonen for utsatte grupper, finansiert av by- og regionforskningsinstituttet NIBR.

Undersøkelsen er en del av et større prosjekt kalt “Undesirable housing market positions – ways in an out”.

Det overordnede målet med prosjektet er å studere forbindelsene mellom boligsituasjoner, mobilitet, tilknytning til arbeidsmarkedet og andre kjennetegn ved husholdningene. 

Utvalget til undersøkelsen er på 4 574 personer. Omtrent halvparten av disse er personer som var bosatt i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim i 2008, og som i perioden 2009 til 2013 har mottatt startlån. Resten er en kontrollgruppe som ikke har mottatt startlån i denne perioden, men som har de samme egenskapene som mottakerne av startlån i forhold til utvalgte kjennetegn. 

Undersøkelsen ble gjennomført ved bruk av webskjema på Internett i perioden 13. mars til 2. april 2017. 

Vi fikk svar fra 27 prosent av bruttoutvalget. Menn har lavere svarprosent enn kvinner. En ser også at svarprosenten reduseres med alder. For personer under 40 år er svarprosenten 33, mens den bare er 16 prosent for aldersgruppen 60-69 år.

Vi har undersøke skjevheter ved å sammenligne fordelingen i bruttoutvalg og nettoutvalg for ulike grupper, og har funnet at kvinner og personer under 40 år er klart overrepresentert i nettoutvalget.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelse om boforhold for utsatte grupper 2017. Dokumentasjon

Ansvarlig

Aina Holmøy

Serie og -nummer

Notater 2018/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, NIBR

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9743-4

Antall sider

25

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt