Rapporter 2019/08

Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

Hvor stor andel av boligene var tilgjengelige for bevegelseshemmede i 2018, og hvordan vil nybygging påvirke denne andelen fremover?

Analyser på kommune-/regionnivå utføres for å forstå om etterspørsel og tilbud av tilgjengelige boliger vil være mer ubalansert i visse områder. Vi bruker anslagene på tilgjengelighet fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC fra 2018, og tall på nybygging for de siste årene og boligmasse i 2018 for å framskrive fremtidig tilgjengelighet i boligmassen. Andelen tilgjengelige boliger estimeres for 2018 og framskrives til 2025, 2030 og 2040. I tillegg ser vi på forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen. Andelen tilgjengelige boliger stiger med ca. 70 prosent fram til 2040, fra 21 til 35 prosent av boligmassen, men mindre sentrale kommuner henger etter i denne veksten.

Om publikasjonen

Tittel

Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

Ansvarlig

Erlend Eide Bø og Mathias Killengreen Revold

Serie og -nummer

Rapporter 2019/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Emne

Bolig og boforhold

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9917-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9916-2

ISSN

0806-2056

Antall sider

49

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt