Rekordmange nye byggetillatelser

Publisert:

I 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger, viser nye tall fra statistikken Byggeareal. Dette utgjør 16 prosent flere boliger enn i 2015. Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000 har det vært registrert høyere tall.

 

Akershus og Oslo ga igangsettingstillatelse til flest boliger. Akershus topplassering er klar, der det ble gitt igangsettingstillatelse til 5 500 boliger. Derimot er det Oslo som ligger som nummer en når det gjelder antall blokkleiligheter, med 3 500, etterfulgt av Akershus med 2 900.

Figur 1

"Figur 1. Fullførte boliger og folketilvekst

Økning også andre bygg enn bolig

Det ble i 2016 gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er en økning på 12 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde fritidsbygninger, boliggarasjer m.m. 1,6 millioner kvadratmeter.

De resterende 4,2 millioner kvadratmeterne var til næringsformål, en økning på 10 prosent fra 2015. Industri- og kontorbygg sto for nesten halvparten av næringsbyggene.

Figur 2

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, etter bygningstype

Flere fritidsbygninger

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 7 800 nye fritidsbygninger i 2016. Det er en økning på 14 prosent fra forrige år. Det er i Buskerud det er registrert flest igangsettingstillatelser med i alt 1 193 fritidsbygninger, etterfulgt av Oppland og Hedmark med henholdsvis 1 183 og 728 fritidsbygninger.  

2 423 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I tillegg til drøyt 36 000 boliger i nybygg i 2016, kom det også til 2 423 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 944 av disse boligene kom til som følge av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 1 330 boliger kom til som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg. 149 boliger kom fra boliggarasjer, fritidsbygninger mv.

2 585 boliger er revet eller brent

I 2016 var det en avgang på 2 585 boliger, og 1 646 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 13 903 bygninger. Av disse var 5 215 næringsbygninger, 1 348 fritidsbygninger og 7 340 boliggarasjer mv.

Befolkningsvekst og behov for nye boliger

Figur 1 viser antall fullførte boliger og befolkningsvekst i perioden 2000 til 2016. I gjennomsnitt er drøyt 2 personer per husholdning, slik at avstanden mellom kurven for befolkningsvekst og søylene for antall fullførte boliger gir et bilde på forholdet mellom behov og tilgang på nye boliger. Befolkningsveksten har vært høy de siste årene, spesielt i 2011 og 2012. Etter dette har veksten avtatt noe, og i 2016 var befolkningsveksten på 43 400 personer, det svakeste siden 2006. Antallet fullførte boliger var på et relativt lavt nivå i årene etter finanskrisen, for så å ta seg opp igjen. I 2016 var antall fullførte boliger tilbake på nivåene før finanskrisen med 29 400 fullførte boliger. Når boligbyggingen ikke holder tritt med befolkningsveksten vil dette bidra til et økt press i boligmarkedet, noe vi har sett de siste årene. I 2015 og 2016 har det imidlertid blitt bygget flere boliger enn det har kommet til nye husholdninger, hvis vi ser landet under ett.

Figur 3

Figur 3. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal, etter bygningstype og fylke

Figur 4

Figur 4. Registrerte igangsettingstillatelser. Kvadratmeter bruksareal

Kontakt