Lettere å få kommunal bolig?

Publisert:

Tall for 2017 viser at det er noe mindre aktivitet rundt de kommunalt disponerte boligene. Det kjøpes og bygges mindre, samtidig som det ikke er like mange i bruk ute i kommunene.

I 2017 disponerte landets kommuner om lag 111 000 kommunale boliger, ifølge nye tall fra statistikken Kommunale boliger. Dette er om lag en 2 prosent økning i boligmassen, eller nesten 2 000 flere boliger enn i 2016. 7 prosent færre kommunale boliger ble bygget og 24 prosent færre kommunale boliger ble solgt i 2017 sammenlignet med året før.

Flere ledige kommunale boliger

Det fantes om lag 103 000 utleide boliger på landsbasis ved utgangen av 2017. Utleide boliger sett i sammenheng med totalt antall kommunalt disponerte boliger gir oss en indikasjon på utnyttelsesgraden. Det innebærer at i underkant av 93 prosent av de totalt 111 000 kommunale boligene som var disponible i 2017, var i bruk, noe som er 1 prosentpoeng lavere enn i 2016. Antall tildelte boliger og nyinnflyttede husstander ligger på omtrent samme nivå i 2017 som året før.

Færre nyinnflyttede flyktninger

Om lag 7 prosentpoeng færre flyktninger flyttet for første gang inn i kommunale boliger i 2017. 30 prosent av alle nyinnflyttede husstander var flyktninger i 2016, som var en økning på 4 prosentpoeng fra 2015. Det ser derfor ut som 2016 var et spesielt år med bosetting av mange flyktninger i kommunale boliger. 18 prosent av husstandene som flyttet inn i kommunal bolig for første gang i 2017 hadde andre problemer (sosiale, økonomiske, helsemessige), noe som er en økning på 4 prosentpoeng fra 2016 for denne gruppen.

Mindre bruk av korttidskontrakter

I 2017 var det færre husstander enn tidligere som hadde husleiekontrakter som var kortere enn 6 måneders varighet. Antallet har gått ned med over 25 prosent de siste tre årene.

Totalt var det i overkant av 1 500 husleiekontrakter med varighet på ett år eller kortere i 2017, noe som er en nedgang på mer enn 3 prosent fra 2016. Det har også vært en nedgang på mer enn 3 prosent i antallet husstander som bor i midlertidige boliger fra 2016 til 2017.

Litt flere søknader om kommunal bolig

Det er ikke noen vesentlige endringer fra tidligere år verken med hensyn til antallet som søkte eller antallet som fikk avslag på kommunal bolig i 2017. Andelen nye søknader har imidlertid gått opp med ett prosentpoeng fra 2016, mens andelen nye søkere som har fått avslag på kommunale bolig har gått ned med ett prosentpoeng fra 2016 til 2017.

 

Kontakt