Kommunale gebyrer økte 2,4 prosent

Publisert:

De kommunale gebyrene knyttet til bolig økte med 2,4 prosent på landsbasis fra januar 2016 til januar 2017. I gjennomsnitt betaler en enebolig litt under 11 200 kroner for vann, avløp, renovasjon samt feiing og tilsyn knyttet til boligen i 2017.

Gebyrene for de kommunaltekniske tjenestene økte for andre året mindre enn den generelle prisstigningen. KPI steg til sammenlikning 2,8 prosent fra januar 2016 til januar 2017. De fire gebyrområdene hadde samme innbyrdes vekstrangering i 2017 som i 2016. For landet sett under ett var det feie- og tilsynsgebyret som hadde størst oppgang med 3,9 prosent. Avløpsgebyret steg 2,5 prosent, mens prisen for renovasjonstjenesten gikk opp 2,4 prosent. Gebyret for vannleveranse steg 2,1 prosent.

Figur 1

Samlede kommunale gebyrer (inkl. mva.). 2017

Størst gebyrøkning i Trøndelag

Av de sju regionene var det bare to som hadde samlet gebyrøkning over det veide gjennomsnittet. For de fire tjenestene samlet betaler innbyggerne i Trøndelag 7,5 prosent mer i 2017 enn de gjorde i 2016. Det var særlig en 15 prosent stigning i renovasjonsgebyret som trakk totaltallet opp, der en nær 50 % oppgang for Trondheim var den viktigste bidragsyteren. Trøndelag toppet også oversikten over høyest økning i avløpsgebyrene.

I Nord-Norge økte gebyrene samlet 3,5 prosent sist år. Mest økte vannavgiften med 5,4 prosent, den største oppgangen blant landets regioner. Minst oppgang i de fire gebyrene hadde Agder/Rogaland med en oppgang på 1,3 prosent. Dette er også regionen med de laveste samlede gebyrene – totalt betaler innbyggerne der rett i overkant av 10 000 kroner i 2017

Hedmark/Oppland har den nest laveste årsøkningen i gebyrene, men er likevel fortsatt regionen med det høyeste totalbeløpet. Der må en gjennomsnittlig enebolig i år betale noe mer enn 13 000 kroner for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Figur 2. Kommunale gebyrer (inkl. mva.) 2017

Vann Avløp Renovasjon Feiing
Hele landet 3320 4318 3355 464
Oslo/Akershus 2670 3813 3966 345
Hedmark/Oppland 4275 5626 2780 588
Sør-/Øst-Norge 3271 5023 2834 474
Agder/Rogaland 2519 3859 3325 406
Vest-Norge 3592 4041 2835 540
Trøndelag 3722 4124 3415 493
Nord-Norge 3975 3920 4250 528

Feie- og tilsynstjenesten igjen med størst oppgang

Dette er den minst standardiserte av de fire tjenestene, siden hyppigheten på utførelsen varierer mye mellom kommunene. De fleste kommuner har tilsyn med fyringsanlegg hvert fjerde år, men det varierer hvor ofte selve pipefeiingen utføres. I noen kommuner blir dette gjort hvert år eller annet hvert år, mens det i andre er mer typisk å gjøre dette kun sammen med tilsynet hvert fjerde år. På landsbasis steg prisen på denne tjenesten med 3,9 prosent. Vestlandet hadde høyest prisøkning med drøye 10 prosent, mens gebyret faktisk gikk noe ned i Oslo/Akershus.

Avløpsgebyret økte 2,5 prosent fra januar 2016 til januar 2017. Her fordelte regionene seg med halvparten med økning over gjennomsnittet, og halvparten under. Gebyret for renovasjon gikk opp 2,4 prosent, mens vanngebyret steg minst med en økning på 2,1 prosent fra 2016 til 2017.

Kontakt