Notater 2021/20

Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken

Rentestatistikk 1820 - 2020

Hovedformålet med notatet er å dokumentere endringer i rentestatistikken. Fra 1979 er det publisert kvartalsstatistikk over utlåns- og innskuddsrenter basert på en totaltelling for banker, kredittforetak og andre finansforetak.

Fra slutten av 2013 publiseres også en månedlig rentestatistikk for et utvalg av banker og kredittforetak basert på prinsipper fra den europeiske sentralbanken (ECB). Beregnede renter på utlån og innskudd for utvalget rapportører oppfyller stort sett kravene fra ECB om mindre avvik enn 0,1 prosentpoeng i forhold til totaltellingen for aggregerte dataserier, mens det kan være noe større avvik for en del andre serier.

Et annet formål er å beskrive renteutviklingen de siste 200 år. Oppdatert beregning av en renteindikator viser at rentenivået de siste fem årene har vært historisk lavt.

I Sverige og Danmark har rentenivået vært svært lavt de siste fem årene med negative renter på innskudd i sentralbanken og negative renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak i Sverige. Renter på lån og innskudd i Norge har ligget høyere enn i Sverige og Danmark, men har nærmet seg nivået i de to andre landene i 2020.    

I 2018 ble det foretatt en større omlegging av rentestatistikken da Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) ble tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS). Disse og andre omlegginger er beskrevet i notatet.

Om publikasjonen

Tittel

Rentestatistikk 1820 - 2020. Utvikling i renter og dokumentasjon av rentestatistikken

Serie og -nummer

Notater 2021/20

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1345-3

ISSN

2535-7271

Antall sider

34

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt