2414_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbtbo/aar
2414
Stabil vekst i antall arbeidstakere
statistikk
2001-05-21T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
arbtbo, Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanningSysselsetting, Arbeid og lønn
false

Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil vekst i antall arbeidstakere

Antall arbeidstakere økte med 0,7 prosent fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000. Økningen tilsvarer 13 400 arbeidstakere. Størst økning var det i Østfold med 1,5 prosent, mens Rogaland hadde størst nedgang med 0,9 prosent.

For hele landet under ett var økningen 0,5 prosent for menn og 0,9 prosent for kvinner. Størst prosentvis økning blant mannlige arbeidstakere fant vi i Østfold, med 1,7 prosent, mens det for kvinnelige arbeidstakere var størst økning i Aust-Agder, med 2,3 prosent.

 Prosentvis endring i antall arbeidstakere 16-74 år fra 4. kvartal 1999 til 4. kvartal 2000 og fra 4. kvartal 1990 til 4. kvartal 2000, etter bostedsfylke

I tiårsperioden 1990 til 2000 har antall arbeidstakere økt med 15,4 prosent. Aust-Agder har hatt den største økningen med 23,9 prosent. Deretter følger Rogaland med 21,4 prosent og Oslo med 19,4. Lavest vekst finner vi i Finnmark med 6,0 prosent. Tallene er justerte for at 12 000 sjøfolk kom med i datagrunnlaget fra og med 1992.

Flere arbeidstakere over 55 år

For hele landet under ett kom nesten hele økningen i antall arbeidstakere det siste året i aldersgruppen 55-66 år.

Aldersgruppen 25-39 år var den eneste aldersgruppen med nedgang i antall arbeidstakere for landet sett under ett det siste året. Den prosentvise nedgangen var størst i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Rogaland. Alle Østlandsfylkene, med unntak av Vestfold, hadde på samme tidspunkt en svak økning i denne aldersgruppen.

Flest kvinner med heltidsarbeid i Oslo og Finnmark

I 2000 arbeidet 88,2 prosent av de mannlige arbeidstakerne heltid, det vil si 30 timer eller mer per uke, mens tilsvarende tall for kvinner var 58,2 prosent. Høyest andel menn som arbeidet heltid i 2000 fant vi i Møre og Romsdal med 89,8 prosent, mens Nord-Trøndelag hadde lavest andel med 86,1 prosent. Oslo har høyest andel kvinner som arbeidet heltid, med 75,5 prosent i 2000 og Vest-Agder lavest andel med 45,2 prosent.

Fra 1990 til 2000 har det for alle fylker, med unntak av Oslo og Rogaland, vært en økning i antall kvinnelige arbeidstakere som arbeider heltid. Sør-Trøndelag og Troms har hatt størst økning i andelen kvinner som arbeider heltid.

For menn har det i samme periode, for landet sett under ett, vært en nedgang i andelen som arbeider heltid. Størst prosentvis nedgang fant vi i Telemark, mens Finnmark har hatt størst prosentvis økning.

Flere med høyere utdanning

I 2000 viste tallene for hele landet under ett at 28,4 prosent av arbeidstakerne hadde utdanning på universitets- og høyskolenivå. Høyest andel fant vi i Oslo og Akershus med henholdsvis 40,7 og 30,8 prosent. Lavest andel hadde Østfold med 23,0 prosent. Alle fylkene hadde det siste året en økning i andelen arbeidstakere med utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Fra og med 4. kvartal 2000 er ny standard for utdanningsgruppering tatt i bruk. Tallene for 4. kvartal 1999 er kodet om etter den nye standarden, men tall for tidligere år vil ikke være sammenlignbare med de nye tallene.

Statistikken er også tilgjengelig med kommunetall i Statistikkbanken på: www3.ssb.no/statistikkbanken/

Tabeller: