2416_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/arbtbo/aar
2416
Lav vekst i antall arbeidstakere
statistikk
2000-05-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
arbtbo, Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanningSysselsetting, Arbeid og lønn
false

Arbeidstakere etter bostedskommune og utdanning1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav vekst i antall arbeidstakere

Antall arbeidstakere økte med 0,7 prosent fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999. Økningen tilsvarer 14 100 arbeidstakere. Størst økning var det i Vestfold med 2,0 prosent, mens Finnmark hadde størst nedgang med 1,0 prosent.

 Prosentvis endring i antall arbeidstakere 16-74 år fra 4. kvartal 1998 til 4. kvartal 1999 og fra 4. kvartal 1990 til 4. kvartal 1999, etter bostedsfylke

Foruten Finnmark hadde også Nordland, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane nedgang i antall arbeidstakere.

For hele landet under ett var økningen 0,5 prosent for menn og 1,0 prosent for kvinner. Størst prosentvis økning blant mannlige arbeidstakere fant vi i Oslo, med 1,5 prosent, mens det for kvinnelige arbeidstakere var størst økning i Vestfold, med 2,8 prosent.

Fra 1990 til 1999 økte antall arbeidstakere med 14,5 prosent. Rogaland hadde den største økningen med 22,5 prosent. Deretter fulgte Aust-Agder med 22,1 prosent og Oslo med 18,0. Lavest vekst fant vi i Hedmark med 5,8 prosent. Tallene er justerte for at 12 000 sjøfolk kom med i datagrunnlaget fra og med 1992.

Flere arbeidstakere over 40 år

For hele landet var det sist år en økning i antall arbeidstakere over 40 år. Den prosentvise økningen var størst for aldersgruppen 55-66 år og alle fylkene hadde en økning i denne aldersgruppen. Samtlige fylker hadde en økning i antall arbeidstakere i alderen 40-66 år.

Flest kvinner med heltidsarbeid i Oslo og Finnmark

I 1999 arbeidet 88,3 prosent av de mannlige arbeidstakerne heltid, det vil si 30 timer eller mer per uke, mens tilsvarende tall for kvinner var 57,5 prosent. Høyest andel menn som arbeidet heltid i 1999 fant vi i Møre og Romsdal med 90,0 prosent, mens Nord-Trøndelag hadde lavest andel med 86,3 prosent. Oslo har høyest andel kvinner som arbeidet heltid, med 75,9 prosent i 1999 og Vest-Agder lavest andel med 44,6 prosent.

Fra 1990 til 1999 har det for samtlige fylker vært en økning i antall kvinnelige arbeidstakere som arbeider heltid. Sør-Trøndelag og Vestfold har hatt størst økning i andelen kvinner som arbeider heltid. Finnmark og Aust-Agder har hatt minst økning.

For menn har det i samme periode, for alle fylker, vært en nedgang i andelen som arbeider heltid. Finnmark og Hedmark har hatt størst nedgang, mens Sogn og Fjordane og Hordaland har hatt minst nedgang.

Flere med høyere utdanning

I 1999 viste tallene for hele landet under ett at 28,0 prosent av arbeidstakerne hadde utdanning på universitets- og høgskolenivå. Høyest andel fant vi i Oslo og Akershus med henholdsvis 40,9 og 32,2 prosent. Lavest andel hadde Oppland med 22,3 prosent. Alle fylkene hadde det siste året en økning i andelen arbeidstakere med utdanning på universitets- og høgskolenivå.

Statistikken kommer ut årlig. Den er også tilgjengelig med kommunetall i Norges Offisielle Statistikk (NOS) Regionalstatistikk.

Tabeller: