Økonomiske analyser, 3/2007

Utviklingen i sykefraværet på 1990-tallet

Publisert:

Langtidssykemelding er en belastning for individer, bedrifter og det offentlige, både direkte og indirekte, ved at langtidssykemeldte ofte ender opp som uføretrygdede. Derfor har økningen i antall langtidssykemeldte store konsekvenser for offentlige budsjetter og arbeidslivet. I det følgende ser vi på utviklingen i sykefraværet de siste 15 årene, med spesiell vekt på 1990-tallet. Vi studerer om den observerte trenden kan skyldes endringer i befolkningens alderssammensetning eller næringsstruktur. Både endringer i befolkning og sysselsetting kan forklare noe av økningen i langtidssykemelding, og det er klare forskjeller i bruken av langtidssykemelding mellom kvinner og menn, blant forskjellige aldersgrupper og mellom næringer. Likevel finner vi at andelen som tar ut langtidssykemelding, har vært økende for nesten alle grupper. I tillegg ser det ut til at de sykemeldtes sykdomsprognoser slik de er vurdert av legene, er blitt dårligere.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt