Notater 2007/38

Dokumentasjonsnotat

Utvikling av personellstatistikk for Den norske kirke

Prosjektet "Registerbasert personellrapportering for Den norske kirke (Dnk)" skulle dekke to formål. Det skulle for det første skaffe tall for årsverk til KOSTRA (kommune-stat-rapportering) som omfatter virksomheten under de kirkelige fellesråd og den del av kommunenes virksomhet på kirkeområdet (for eksempel kirkegårdsdrift i enkelte kommuner). For det andre var formålet å gi en total dekkendepersonellstatistikk for Dnk, dvs. antall ansatte og årsverk, og fordelt på kjennemerker som alder, kjønn, yrke etter ulike organisasjonsnivåer i Dnk. Den norske kirke har ikke hatt en samlet personellstatistikk som dekker hele det kirkelige området. Personellet på kirkeområdet er ansatt både av staten og av lokale kirkelige organer. I tillegg har det vært interesse for å få kartlagt det enkelte kommuner gjør av arbeid på gravlunder og kirkegårder.

 På bakgrunn av ønske om en dekkende personellstatistikk for hele kirken, har Statistisk sentralbyrå (SSB)fått i oppdrag fra Kultur- og Kirkedepartementet om å utvikle dette. I referansegruppen for prosjektet har i tillegg til departementet, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Kirkerådet og Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) vært representert. Fordelene med å bruke registerdata er at man utnytter allerede foreliggende data og behøver ikke belaste oppgavegivere med skjema. Det gir også bedre muligheter for at statistikken vil bli mer sammenlignbar med den generelle sysselsettingsstatistikken. Videre er det enkelt å lage fordelinger etter variabler som ikke er i skjemaene, som i dag dekker deler av aktiviteten under Dnk, for eksempel kjønn, alder og utdanning.

Om publikasjonen

Tittel

Utvikling av personellstatistikk for Den norske kirke. Dokumentasjonsnotat

Ansvarlige

Ylva Lohne, Kristoffer Vetvik

Serie og -nummer

Notater 2007/38

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt