Rapporter 2017/30

Tilleggsspørsmål i Arbeidskraftundersøkelsen 2016

Unge på arbeidsmarkedet

Over halvparten i aldersgruppen 20-34 år utførte lønnet eller ulønnet arbeid mens de var under utdanning. Det var noe mer vanlig for unge kvinner enn menn å ha arbeid ved siden av utdanningen.

I 2016 ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) i form av noen ekstra spørsmål til personer i aldersgruppen 15-34 år om deres utdanningsløp, jobbsøking og arbeidserfaring. Dette ble gjennomført som et ledd i en samlet europeisk undersøkelse i regi av Eurostat, EUs statistikkbyrå. I tillegg ble det tatt inn noen spørsmål på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet om de unges første jobb etter avsluttet utdanning.

I denne rapporten blir bare hovedresultatene for Norge presentert. Resultatene fra Eurostat kommer senere.

Arbeids- og sosialdepartementet har bidratt med finansiering av denne rapporten.

Les en kort artikkel om de viktigste funnene i rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Unge på arbeidsmarkedet. Tilleggsspørsmål i Arbeidskraftundersøkelsen 2016

Ansvarlig

Tor Petter Bø og Inger Håland

Serie og -nummer

Rapporter 2017/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9611-6

ISBN (trykt)

978-82-537-9610-9

ISSN

0806-2056

Antall sider

26

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt