Rapporter 2015/07

Eksklusive EØS-/EU-innvandrere

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013

Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoritetsbefolkningen enn det innvandrere gjør når det gjelder andelen i arbeid og utdanning. Utdanningsnivået har imidlertid større betydning enn innvandrerbakgrunnen med hensyn til disse forskjellene.

Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere majoritetsbefolkningen enn det innvandrere gjør når det gjelder andelen i arbeid og utdanning. Utdanningsnivået har imidlertid større betydning enn innvandrerbakgrunnen med hensyn til disse forskjellene.

Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16 til 34 år varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenliknes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene.
  3. Personer uten innvandringsbakgrunn, dvs. majoritetsbefolkningen. Rapporten bygger på registerbaserte statistikker per 4. kvartal 2013.

 Stabile forskjeller

Tallene bekrefter hovedmønsteret fra tidligere undersøkelser ved at norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder andelen som er i arbeid eller utdanning enn det innvandrerne gjør. For aldersgruppen 16-34 år sett under ett er forskjellen i forhold til majoriteten 4,9 prosentpoeng for norskfødte med innvandrerforeldre, mens den er på 24 prosentpoeng for de som selv er innvandrere. Imidlertid ligger innvandrere som innvandret før skolepliktig alder, omtrent på nivå med norskfødte med innvandrerforeldre.

Noe større avstander blant de litt eldre

Det er noen nyanser når vi ser på ulike aldersgrupper blant norskfødte med innvandrerforeldre. Avstanden til majoriteten mht. andel aktive (dvs. i arbeid eller utdanning) blant dem over 24 år er litt større enn for de yngre aldersgruppene. For aldersgruppen 25-29 år er den på 8,6 prosentpoeng, og for dem i alderen 30-34 år nesten 10 prosentpoeng som følge av noe lavere andeler aktive i disse aldersgruppene. Denne tendensen er sterkest blant gifte kvinner med barn. Andelen aktive blant disse norskfødte kvinnene med innvandrerforeldre ligger ca. 14 prosentpoeng lavere enn hos kvinner i majoriteten i samme alder og samlivsstatus.

Innvandrerkvinner har lavest andel i arbeid og utdanning

Kjønnsforskjellene i andel aktive er ganske små i gruppen av norskfødte med innvandrerforeldre. Derimot har innvandrermenn et betraktelig høyere aktivitetsnivå enn innvandrerkvinnene i aldersgruppene over 19 år, og de ligger følgelig mye nærmere majoriteten enn innvandrerkvinnene. Kjønnsforskjellen er særlig stor blant dem som innvandret etter fylte 20 år.

Utdanning betyr mer enn innvandrerbakgrunn

Utdanning har større betydning enn innvandringsbakgrunn for om man er i arbeid eller under utdanning blant dem over 19 år. F. eks. ligger aktivitetsnivået for norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med utdanning utover obligatorisk nivå et godt stykke over det vi finner blant majoriteten med kun obligatorisk utdanning.

Det er personer med kun obligatorisk utdanning som har desidert lavest aktivitetsnivå i alle tre befolkningsgrupper. Da gruppene med innvandringsbakgrunn har høyere andeler med kun obligatorisk utdanning enn majoriteten blant dem over 19 år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolkningsgruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrergruppen.

Varehandel mest utbredt blant norskfødte med innvandrerforeldre

Varehandel er den største næringsgruppen blant norskfødte med innvandrerforeldre (når vi holder de som kombinerer jobb og utdanning utenfor). Med en andel på 24,6 prosent sysselsatt i denne næringen, ligger de åtte, ni prosentpoeng over de andre to befolkningsgruppene, der denne næringsgruppen er den nest største. Blant dem, dvs. majoriteten og innvandrere, er det helse- og sosialtjenester som utgjør den største næringsgruppen på litt over 20 prosent i hver gruppe, dvs. en andel nokså lik den vi finner blant sysselsatte totalt. Norskfødte med innvandrerforeldre ligger imidlertid ikke så langt under med en andel på 18,2 prosent i denne næringen.

Hva de noe mindre næringsgruppene angår, finner vi enkelte tilfeller av overrepresentasjon i de to gruppene med innvandrerbakgrunn. Dette gjelder landtransport med passasjerer, serveringsvirksomhet og forretningsmessig tjenesteyting (dvs. utleie av arbeidskraft) der både norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere er ganske like og har andeler som er mer enn dobbelt så høye som blant sysselsatte i majoriteten. Når det gjelder industri og bygge- og anleggsvirksomhet, er de to gruppene med innvandringsbakgrunn derimot underrepresenterte med andeler ca. en tredel under majoriteten.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2013. Eksklusive EØS-/EU-innvandrere

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2015/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9099-2

ISBN (trykt)

978-82-537-9098-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

88

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt