Rapporter 2013/36

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2011

Denne rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen fra 16 til 34 år, varierer med innvandrerbakgrunn

Norskfødte med innvandrerforeldre er nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder prosentandel i arbeid og utdanning enn det innvandrerne er. Avstand¬en til majoriteten er på 4,7 prosentpoeng blant de norskfødte og nærmere 24 pro¬sent¬poeng blant innvandrerne i aldersgruppen 16-34 år.

Disse forskjellene er bare marginalt redusert i forhold til opplysninger fra 2010. Det er imidlertid noen nyanser når en ser på aldersgrupper, blant annet er avstanden til majoriteten blant norskfødte over 25 år med innvandrerforeldre litt større enn for de yngre aldersgruppene. Dette skyldes i hovedsak et lavere sysselsettingsnivå blant kvinnene i denne gruppen. Når det gjelder innvandrergruppen, er avstanden til majoriteten stort sett den samme uansett aldersgruppe.

Denne rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen fra 16 til 34 år varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenliknes:

  1. De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand.
  2. De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og
  3. Personer uten innvandringsbakgrunn, det vil si majoritetsbefolkningen.

Rapporten baserer seg på registerbaserte statistikker per 4. kvartal 2011 og er i hovedsak en oppdatering av den tidligere publiserte rapporten, ”Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010”.

Innvandrere fra EØS/EU-landene samt de fra Nord-Amerika, Australia og New-Zealand er utelatt.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert arbeidet med rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2011

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2013/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8734-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8733-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt