Rapporter 2012/21

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010

Norskfødte med innvandrerforeldre befinner seg mye nærmere den øvrige befolkningen enn det innvandrere gjør når det gjelder andelen i arbeid og utdanning, men utdanningsnivået har imidlertid større betydning enn innvandrerbakgrunnen med hensyn til disse forskjellene.

Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16 til 34 år, varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenlignes:

  • De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst-Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika samt Oseania utenom Australia og New Zealand.
  • De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og
  • Personer uten innvandringsbakgrunn, det vil si majoritetsbefolkningen.

Denne rapporten er den femte i en serie og baserer seg på registerbaserte statistikker per 4. kvartal 2010. Den er utarbeidet på oppdrag fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Tallene bekrefter hovedmønsteret fra tidligere undersøkelser ved at norskfødte med innvandrerforeldre ligger atskillig nærmere ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder prosentandel i arbeid og utdanning enn det innvandrere gjør. Avstanden til majoriteten er på 5,6 prosentpoeng blant de norskfødte og nærmere 25 prosentpoeng blant innvandrerne når man betrakter populasjonen 16 til 34 år under ett.

Alder ved innvandringstidspunktet og kjønn har stor betydning

De som innvandret før skolepliktig alder, har imidlertid en andel aktive (det vil si i arbeid eller utdanning) omtrent på nivå med de norskfødte med innvandrerforeldre. Kjønn spiller også en stor rolle blant innvandrere, idet menn har et betraktelig høyere sysselsettingsnivå enn kvinner i aldersgruppene over 19 år. Det er disse innvandrerkvinnene som utgjør gruppen med størst avstand til majoriteten hva andel aktive angår. Her finner vi en differanse på om lag 30 prosentpoeng i forhold til kvinner i majoriteten, mens differansen mellom innvandrermenn og majoritetsmenn er nesten det halve: omkring 16 prosentpoeng. Dette henger sammen med et særlig lavt sysselsettingsnivå blant de innvandrerkvinnene som er gifte og har barn. Disse utgjør en relativt stor gruppe blant unge innvandrere, i og med at innvandrerkvinner gifter seg tidligere enn majoritetskvinner og norskfødte kvinner med innvandrerforeldre. Det er også en relativt stor andel familieinnvandrere blant disse kvinnene.

Utdanning har større betydning enn innvandrerbakgrunn

For dem over 19 år har forskjeller i utdanningsnivå større betydning enn innvandrerbakgrunnen .For innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med utdanning utover obligatorisk nivå ligger andelen i arbeid eller utdanning et godt stykke over det vi finner blant majoriteten med kun obligatorisk utdanning. Dessuten er det for eksempel større forskjell i aktivitetsnivået mellom innvandrere med kun obligatorisk utdanning og innvandrere med videregående/høyere utdanning enn det er mellom majoriteten og innvandrere på samme utdanningsnivå.

Det er personer med kun obligatorisk utdanning som har desidert lavest aktivitetsnivå i alle tre befolkningsgrupper. Da gruppene med innvandringsbakgrunn har høyere andeler med kun obligatorisk utdanning enn majoriteten blant dem over 19 år, er dette en viktig bakenforliggende årsak til forskjellene i aktivitetsnivået mellom befolkningsgruppene i denne aldersgruppen. Dette gjelder i særlig grad innvandrere.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2010

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2012/21

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8430-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8429-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt