Rapporter 2010/09

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning

Rapporten belyser hvordan andelen som er i arbeid eller utdanning blant personer i alderen 16 til 34 år varierer med innvandrerbakgrunn. Det er tre grupper som sammenlignes: 1) De som har kommet til Norge som innvandrere fra følgende verdensregioner: Øst- Europa utenom EU, Asia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New - Zealand. 2) De som er født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs. majoritetsbefolkningen. Rapporten baserer seg på registerbaserte statistikker per 4. kvartal 2008.

Tallene bekrefter hovedmønsteret fra tidligere undersøkelser ved at norskfødte under 25 år med innvandrerforeldre, ligger nært opptil ungdom i majoritetsbefolkningen når det gjelder deltakelse i arbeid og utdanning. Forskjellen øker noe blant de over 25 år. Dette skyldes i hovedsak et lavere sysselsettingsnivå blant de norskfødte kvinnene med innvandrerforeldre.

Blant de som selv er innvandrere, er det en betydelig større differanse i andelen aktive (dvs. i arbeid eller utdanning) i forhold til majoriteten i alle aldersgrupper. Alder ved innvandringstidspunktet har imidlertid mye å si, da de som innvandret i ganske ung alder har en andel aktive omtrent på nivå med de norskfødte med innvandrerforeldre. Kjønn spiller også en stor rolle, i det innvandrermenn har et betraktelig høyere sysselsettingsnivå enn kvinnene i aldersgruppene over 19 år, noe som skyldes et særlig lavt nivå blant de innvandrerkvinnene som er gifte og har barn. Dette er en relativt stor gruppe blant unge innvandrere, i og med at innvandrerkvinner gifter seg i yngre alder enn majoritetskvinner og norskfødte kvinner med innvandrerforeldre.

Konjunkturomslaget i arbeidsmarkedet høsten 2008 har bare i liten grad påvirket aktivitetsnivået i de tre unge befolkningsgruppene vi tar for oss i rapporten. Det er kun blant dem under 25 år at vi ser en viss nedgang i aktivitetsnivået.

Forskjeller i utdanningsnivå har større betydning for aktivitetsnivået blant de over 19 år enn innvandringsbakgrunn. Blant dem på samme utdanningsnivå, er det bare moderate forskjeller mellom majoriteten og de to gruppene med innvandringsbakgrunn. Det er personer med kun obligatorisk utdanning som gjennomgående har lavest aktivitetsnivå, og her er det ikke så stor forskjell mellom befolkningsgruppene. Det vil si at unge med minoritetsbakgrunn ikke kommer spesielt dårligere ut mht. andel aktive enn det majoriteten gjør blant de med kun obligatorisk utdanning. Videre ser vi at andel aktive blant norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere som har utdanning utover obligatorisk nivå, ligger et godt stykke over aktivitetsnivået blant de i majoritetsbefolkningen som kun har obligatorisk utdanning.

Da gruppene med innvandringsbakgrunn har høyere andeler med kun obligatorisk utdanning enn majoriteten blant de over 19 år, er dette en viktig bakenforliggende årsak til forskjellene i aktivitetsnivået mellom befolkningsgruppene. I særlig grad gjelder dette innvandrere, men det må presiseres at vi kun har utdanningsopplysninger for omkring halvparten av denne gruppen. Disse omfatter de som innvandret før 2000 og de som tar tatt utdanningen i Norge.

Om publikasjonen

Tittel

Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning

Ansvarlig

Bjørn Olsen

Serie og -nummer

Rapporter 2010/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Utdanning, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7790-0

ISBN (trykt)

978-82-537-7789-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

76

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt