Rapporter 2014/37

Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

Formålet med rapporten er å gi tall for ungdom som verken er i arbeid, under utdanning eller i annen opplæring, og i tillegg se på utviklingen over tid for disse.

Formålet med rapporten er å gi tall for ungdom som verken er i arbeid, under utdanning eller i annen opplæring, og i tillegg se på utviklingen over tid for disse. Internasjonalt er det etter finanskrisen i 2008/2009 blitt større oppmerksomhet rundt denne gruppen. Basert på engelsk språk forkortes betegnelsen på gruppen til NEET . Dette er en sammensatt gruppe, og består av blant annet langtidsledige, unge med alvorlige helseproblemer, mødre som for tiden er hjemmearbeidende, og personer som har valgt å ta et friår i utdanningsløpet.

Som årsgjennomsnitt for 2013 var det i Norge i følge Arbeidskraftundersøkelsen 70 000 personer i alderen 15-29 år som verken var i arbeid, under utdanning eller i opplæring (NEET). Det utgjorde 7 prosent av alle personer i denne aldersgruppen, ett prosentpoeng høyere enn i 2006, som er startåret for denne tidsserien. I land som Hellas, Italia og Spania var andelen på mellom 20 og 30 prosent i 2013, mens den var lavest i Nederland og Norge med 7 prosent. I land som Sverige, Sveits og Danmark var andelen 8 prosent.

I den yngste aldersgruppen, 15-19 år, hvor de fleste går på videregående skole, var det i Norge bare 2 prosent som verken var i utdanning eller jobb. I aldersgruppen 20-24 år var andelen på 8 prosent og i aldersgruppen 25-29 år på 10 prosent.

Det er ingen signifikant forskjell i NEET-andelen for menn og kvinner, bortsett fra blant personer i alderen 25-29 år, hvor det er relativt flere kvinner enn menn. I 2013 var andelen 12 prosent for kvinner og 8 prosent for menn. Dette har trolig sammenheng med fødsler og omsorg for barn, men det er også slik at sysselsettingsandelen generelt er høyere for menn enn kvinner uavhengig av om man er i småbarnsfasen eller ikke.

I rapporten er det også tatt med tall for NEET basert på registerdata. Denne data¬kilden inneholder en del andre opplysninger enn det AKU har. Fordi de administrative registrene ikke fanger opp all aktivitet i arbeid eller utdanning/opp¬læring, blir andelen i NEET her noe høyere, 11 prosent i 2012 mot 6 prosent i AKU. Av dem som i følge registertall befant seg i NEET-kategorien i 4. kvartal 2012, var 13,5 prosent registrert hos NAV som helt arbeidsledige, mens 12,5 prosent mottok arbeidsavklaringspenger. Ytterligere 5,6 prosent var mottakere av uførepensjon, og omtrent like mange mottok sosialhjelp. For over halvparten av tilfellene er det ikke informasjon om hvilken status de har, fordi de ikke mottar noen velferdsytelser fra NAV. Mange av disse er trolig hjemmearbeidende og forsørges av andre i husholdningen. Men her finner vi også dem som tar seg et friår etter utdanningen eller underveis i utdanningsløpet.

Av dem som ble klassifisert som NEET i 2008, var det om lag 20 prosent som inngikk i gruppen i hvert av de etterfølgende fem år. Nærmere 40 prosent av dem mottok helserelaterte ytelser i 2012.

Blant innvandrere var det 25 prosent som tilhørte NEET-gruppen i 2012, blant norskfødte med innvandrerforeldre nær 12 prosent og i befolkningen uten innvandringsbakgrunn nær 8 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

Ansvarlige

Tor Petter Bø, Åsne Vigran

Serie og -nummer

Rapporter 2014/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Arbeids- og sosialdepartementet.

Emne

Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9029-9

ISBN (trykt)

978-82-537-9028-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt