Notater 2007/34

Undersøkelser om frafall og sysselsetting etter innvandringsbakgrunn i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Frafallet i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er høyere for mange innvandrergrupper enn for befolkningen ellers. Dette kombinert med at de utgjør en relativt liten andel gjør at dagens AKU gir lite presise analyser av arbeidsmarkedet for innvandrere. Særlig problematisk er det at frafallet også er skjevt i forhold til arbeidsmarkedsstatus, slik at tall for sysselsetting og ledighet blir mindre nøyaktige.

Det lages allerede detaljert registerbasert sysselsettings- og ledighetsstatistikk for innvandrere, men siden AKU inneholder kjennemerker som ikke er tilgjengelige i register, ville det være en fordel å bedre svarandelen og datakvaliteten i AKU for innvandrergruppene.

I 2008 skal Norge og mange andre land i det europeiske statistikksamarbeidet gjennomføre en tilleggsundersøkelse om innvandrernes integrasjon på arbeidsmarkedet. I den forbindelse er det ønskelig å undersøke kvaliteten på AKU-tallene for denne gruppen. En del av forberedelsene til AKU tillegget i 2008 er et prosjekt for å øke svarandelen i AKU, særlig blant personer med innnvandringsbakgrunn. Dette prosjektet dokumenteres separat, blant annet på grunnlag av en arbeidsrapport fra Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk som er sendt til EUROSTAT.

Det er ikke avgjort om en skal endre det rutinemessige estimeringsopplegget, dette må vurderes nøye siden endringer for å gi bedre tall for innvandrere, kan få konsekvenser for andre størrelser i AKU. Planen er i første omgang å lage et eget estimeringsopplegg for analyser av arbeidsmarkedet for personer med innvandringsbakgrunn.

I dette notatet omtales også forsøk med å bruke registerdata for å justere sysselsettingstallene med etterstratifisering med innvandrings/landbakgrunn og sysselsettingsstatus i register. Resultatene av dette er et noe lavere og det vi tror er et mer realistisk sysselsettingsnivå for visse grupper. For mer detaljerte undersøkelser av målekvaliteten vises til et kommende notat fra Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk.

Om publikasjonen

Tittel

Undersøkelser om frafall og sysselsetting etter innvandringsbakgrunn i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Ansvarlig

Ole Villund

Serie og -nummer

Notater 2007/34

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt