Rapporter 2014/18

Turnover i det kommunale barnevernet

Rapporten omhandler ansatte som strømmer til og personer som går ut av det kommunale barnevernet i spesifikke kommuner fra 2010 til 2011.

Gjennomtrekksraten blant virksomhetene i det kommunale barnevernet var 31,5 prosent fra 2010 til 2011. Lavest gjennomtrekksrate hadde virksomheter med færre enn 5 ansatte, mens virksomheter med mellom 15 og 20 ansatte hadde høyest.

I denne rapporten kartlegges turnover blant ansatte i det kommunale barnevernet. Her ser vi nærmere på personer som strømmer til og personer som går ut av det kommunale barnevernet i spesifikke kommuner fra 2010 til 2011.

Det finnes ingen internasjonalt avtalt statistisk definisjon på turnover. I rapporten ser vi blant annet på gjennomtrekk av ansatte i det kommunale barnevernet, dvet vil si summen av ansettelser og opphør av arbeidsforhold, fratrukket endringer i arbeidsstokken som skyldes at virksomheten øker eller minsker.

Høyest gjennomtrekksrate i barnevernsinstitusjoner

For sammenligningens skyld er det tatt med tall for gjennomtrekk av ansatte også i noen andre næringer. Av disse var det bare gjennomtrekksraten i næringen Institusjoner innen barne- og ungdomsvern som lå høyere enn det kommunale barnevernet, mens den laveste var å finne blant ansatte i Industrien.

30 prosent ble værende i samme kommune

Av dem som sluttet i det kommunale barnevernet i en kommune fra 2010 til 2011, var det i underkant av 30 prosent som begynte i en annen kommunal virksomhet i samme kommune. Videre gikk nesten 20 prosent til andre næringsområder utenfor kommunal sektor, mens i underkant av 5 prosent gikk til statlig barnevern. Av dem som begynte i det kommunale barnevernet, kom om lag en fjerdedel fra andre næringsområder. I overkant av 20 prosent kom fra annen kommunal virksomhet i samme kommune, mens 8 prosent kom fra statlig barnevern.

Tall fra 292 kommuner

Undersøkelsen dekker de 292 kommunene som har registrert barnevern som egen virksomhet i 2010 og 2011.

Arbeidet med rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Turnover i det kommunale barnevernet

Ansvarlig

Ingvild Johansen

Serie og -nummer

Rapporter 2014/18

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Sysselsetting, Barne- og familievern

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8926-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8925-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

35

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt