Økonomiske analyser, 6/2001

Tilbud og etterspørsel for ulike typer arbeidskraft

Publisert:

Arbeidsstyrken er sammensatt av personer med ulik utdanning og ulike kvalifikasjoner. Dersom tilbud og etterspørsel ikke vokser i takt, kan det oppstå mangel eller overskudd på ulike typer arbeidskraft. Med utgangspunkt i demografiske og økonomiske modeller har Statistisk sentralbyrå utviklet et beregningsopplegg som kan kaste lys over mulighetene for fremtidige ubalanser i arbeidsmarkedet. Med de forutsetninger som er lagt til grunn, viser en oppdatert analyse at hjelpepleiere og ingeniører er to utdanningsgrupper det kan bli mangel på de nærmeste årene. Iverksatte tiltak for å øke utdanningskapasiteten for leger og sykepleiere kan derimot være tilstrekkelig til å redusere dagens underskudd for disse utdanningsgruppene. Den høye studietilbøyeligheten for samfunnsfag, jus og humaniora i første halvdel av 90-tallet ser ut til å ha avtatt noe de siste årene. Sammen med en større økning i etterspørselen etter disse utdanningsgruppene enn tidligere anslått, viser de siste anslagene ikke lenger store overskudd. Reform 94 har blant annet medført en klar vekst i utdanningstilbøyeligheten innenfor industri og håndverksfag på videregående nivå. En moderat vekst i behovene på grunn av en forventet svak utvikling i industrien, kan innebære at det blir utdannet for mange innen dette området.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt