Rapporter 2010/15

4. kvartal 2008

Sysselsatte på korttidsopphold i Norge

I rapporten beskrives sysselsetting blant personer som er på korttidsopphold i Norge, det vil si personer som forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i landet. Foruten tall som gjelder 4. kvartal 2008 gis det også tall hvor vi følger individer over tid.

Sysselsatte på korttidsopphold er en svært uensartet gruppe. Det vil for eksempel gjelde polakker som arbeider i Norge noen få måneder, personer bosatt i våre naboland og som pendler daglig eller ukentlig over grensen, utenlandske bosatte med arbeid på kontinentalsokkelen eller på norske skip i utenriksfart og asylsøkere med arbeid som ikke har fått oppholdstillatelse.

I 4. kvartal 2008 var det om lag 77 00 lønnstakere på korttidsopphold. Dette svarer til 3,1 prosent av det samlede antall sysselsatte med bosted i Norge.

Fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 økte antall lønnstakere på korttidsopphold med vel 20 prosent (13 000 personer). Sammenlignet med 4. kvartal 2003 har veksten vært på hele 51 000 personer. Hovedårsaken til den sterke veksten har vært at EU-utvidelsen mot Øst-Europa gav disse landene lettere adgang til det norske arbeidsmarkedet og at etterspørselen etter arbeidskraft har vært sterk i Norge sammenlignet med mange andre land. Dette siste har også bidratt til en sterk vekst i lønnstakere på korttidsopphold fra nordiske land og da særlig Sverige.

Veksten i sysselsettingen blant lønnstakere på korttidsopphold har i stor grad kommet i industri, bygge- og anleggsvirksomhet og utleie av arbeidskraft. Nesten 60 prosent av alle korttidssysselsatte arbeidet i disse næringene i 4. kvartal 2008. Sysselsatte innvandrere som er bosatt har en annen næringsfordeling. De klart fleste arbeidet i helse- og sosialnæringen med 19 prosent, deretter fulgte forretningsmessig tjenesteyting og industri, med henholdsvis 13 og 12 prosent.

Sysselsatte på korttidsopphold er bare en del av arbeidsinnvandringen til Norge. En god del bosetter seg fast umiddelbart og noen av de på korttidsopphold bosetter seg etter hvert. Mens veksten i lønnstakere på korttidsopphold fra EU-land i Øst- Europa var på 27 000 personer fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2008, var veksten i bosatte sysselsatte fra disse landene på 34 000 personer. Mens veksten i sysselsatte på korttidsopphold var sterkest de første årene etter EU-utvidelsen i 2004 har det fra 2006 vært sterkest vekst i bosatte. Totalt var det om lag 70 000 personer fra EU-land i Øst-Europa sysselsatt i Norge 4. kvartal 2008.

Om lag 60 prosent av de korttidssysselsatte i 4. kvartal 2007 var også i arbeid i Norge i 4. kvartal 2008, enten som ikke-bosatt (89 prosent) eller sysselsatt registrert bosatt (11 prosent). Andelen som var ikke-bosatt begge år var høy for personer fra Sverige (63 prosent). Samtidig hadde personer fra Sverige er svært lav andel som gikk fra statusen ikke-bosatt til bosatt året etter (2 prosent). Personer fra Tyskland og Polen hadde en betydelig høyere bosettingsandel med henholdsvis 12 og 10 prosent. Videre var det større mobilitet mellom næringer blant personer som bosetter seg enn personer som var ikke-bosatt også året etter.

De fleste lønnstakere på korttidsopphold som var ansatt i et aksjeselskap eller et personlig eid foretak, hadde eiere/ledere med norsk landbakgrunn. For lønnstakere i foretak organisert som norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), var det derimot en klar sammenheng mellom landbakgrunn til lønnstaker og eier/leder av foretaket. Foretak med eiere fra EU-landene i Øst-Europa har i hovedsak ansatte fra disse landene, og det var ingen tegn til at bedrifter med eiere fra EU-landene i Øst-Europa har begynt å ansatte arbeidstakere fra andre land.

Om publikasjonen

Tittel

Sysselsatte på korttidsopphold i Norge. 4. kvartal 2008

Ansvarlig

Christoffer Berge

Serie og -nummer

Rapporter 2010/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7804-4

ISBN (trykt)

978-82-537-7803-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

84

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt