Rapporter 2004/24

Dokumentasjon av ny metode og resultater

Sesongjustering av hovedseriene i AKU

Denne rapporten omhandler ny metode for sesongjustering av hovedseriene i Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) som ble tatt i bruk i fra og med 2004. SSB sesongjusterer nå hovedseriene i AKU basert mer på det observerte sesongmønsteret etter omleggingen av AKU i 1996.

Fordelen med det nye opplegget er at det innebærer mindre subjektive vurderinger og manuelt arbeid med fare for at vi gjør feil. Systemet er bedre tilpasset EU-krav, og vi baserer oss ikke lenger på prekorrigeringer basert bla. på et gammelt mønster for ferie fra 1991.

Det nye opplegget gir en tallserie som er svært lik den gamle for størrelsene sysselsatte, arbeidsledige og arbeidsstyrken og brukerne vil derfor ikke merke forskjell. For utførte ukeverk gir det nye opplegget noe mer svingninger, men viser samme tendens.

Kvaliteten på de sesongjusterte tallene er bra for variablene sysselsatte, utførte ukeverk, og for registrerte helt arbeidsledige ved arbeidskontorene og for registrerte helt arbeidsledige + ordinære tiltaksdeltakere, som vi også sesongjusterer. For arbeidsledige (AKU) har vi, som tidligere, problemer med å få god kvalitet.

Som før blir serier med månedsestimater fra AKU sesongjustert med X12ARIMA. Nivået på seriene blir så justert slik at årsgjennomsnittene av de sesongkorrigerte tallene er lik tilsvarende ukorrigerte tall fra AKU. For å redusere usikkerheten beregnes tre måneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene.

Vi lar sesongjusteringsprogrammet X12-ARIMA prekorrigere tidsseriene ved en regresjonsanalyse. Vi har spesifisert høyresidevariable for å ta hensyn brudd i tidsseriene, ekstreme verdier og effekter av fridager som ikke havner på ukedager i samme måned i AKU hvert eneste år.

De sesongjusterte tallene publiseres månedlig på http://www.ssb.no/akumnd/ .

Prosjektstøtte : Arbeidet er utført innenfor SSB sitt ordinære statsoppdrag.

Om publikasjonen

Tittel

Sesongjustering av hovedseriene i AKU. Dokumentasjon av ny metode og resultater

Ansvarlig

Jørn Ivar Hamre

Serie og -nummer

Rapporter 2004/24

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

82-537-6693-9

ISBN (trykt)

82-537-6692-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

53

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt