Notater 2010/08

Dokumentasjon

Registerbasert sysselsettingsstatistikk

Administrative registre er blitt en stadig viktigere kilde for sysselsettingsstatistikk. Fordi brukerbehovene knyttet til slik statistikk varierer en god del, har det vært hensiktsmessig å lage ulike statistikkprodukter. Det er likevel slik at det bør være konsistens i grunnbegrepene. Det er derfor utviklet et datasett som danner en grunnfil for alle de ulike statistikkproduktene. Dette gir samtidig en mer effektiv produksjon av statistikkene enn om man skulle hatt et separat produksjonsløp for hver statistikk. Det forliggende dokumentasjonsnotatet gjelder denne felles grunnfilen. Den gjelder årlige utgaver av filen for årene 2000 til 2008. Det er fem statistikker fra Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk som baserer seg på denne grunnfilen i sin videre bearbeiding til ulike statistikkprodukter. Disse fem statistikkene er:

 - Sysselsetting, hovedtall

 - Sysselsatte og arbeidsledige på korttidsopphold

 - Helse- og sosialpersonell - Sysselsatte i kommunal sektor

 - Sysselsetting blant innvandrere

Dessuten brukes grunnfilen som uttrekk av sysselsettingsdata som produseres under andre statistikkprodukter for eksempel KOSTRA (kommunal sektor), StatRes (statlig forvaltning) og Spesialisthelsetjenesten samt en rekke næringsstatistikker. Registrene som er benyttet (planlegging og utforming) gjennomgås i kapittel 3. Kapittel 4 er nært knyttet til selve produksjonsprosessen (samle inn og klargjøre), som består av fire hoveddeler:

1. Først foretas det en rekke bearbeidinger og konsistensbehandlinger av informasjonen i de viktigste grunnlagsregistrene (modul 1- 3).

2. Deretter konstrueres filer hvor det for et hvert tidspunkt i det aktuelle året er gjort valg av viktigste lønnstaker- og selvstendig forhold. Ut fra denne informasjon defineres personenes status på arbeidsmarkedet (modul 4 – 6).

3. I produksjonen av statistikken ønsker vi å fordele de sysselsatte på en rekke ulike jobb- og personrelaterte kjennetegn som næring og arbeidsstedskommune. Disse innhentes til sist i prosedyren. I de tilfellene hvor den jobbrelaterte informasjonen er mangelfull, må kjennetegnene konstrueres (modul 7).

4. Prosedyren for å identifisere biarbeidsforhold er i modul 8.

I forbindelse med Folke- og boligtellingen 2001 (FoB2001) ble det i tillegg til kjennemerker i tellingsuka også publisert tall hvor referanseperioden var et helt år. I kapittel 5 blir utarbeidelsen av disse tallene beskrevet.

Om publikasjonen

Tittel

Registerbasert sysselsettingsstatistikk. Dokumentasjon

Ansvarlige

Inge Aukrust, Per Svein Aurdal, Magne Bråthen, Tonje Køber

Serie og -nummer

Notater 2010/08

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7828-0

ISBN (trykt)

978-82-537-7827-3

Antall sider

65

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt