Rapporter 2014/28

Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers

I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra høyskole eller universitet som var overkvalifiserte for jobben de utførte. Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers.

I denne rapporten analyseres overkvalifisering blant innvandrere med høyere utdanning. Overkvalifisering omfatter i denne sammenheng personer som har fullført høyskole- og universitetsutdanning, men utøver yrker som ikke krever høyere utdanning. Hovedvekten er lagt på utviklingen i perioden 2007-2012.

Varierer med geografisk bakgrunn

Hvor vanlig det er å utføre en jobb man er overkvalifisert for, har delvis sammenheng med hvor man kommer fra. For innvandrere fra EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand (heretter omtalt som EU etc.) var andelen overkvalifiserte 34 prosent. Samtidig var det 43 prosent av ansatte innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, resten av Oseania eller Europa utenom EØS-området (Heretter kalt Afrika etc.) som var overkvalifiserte. For befolkningen ellers var andelen overkvalifiserte 11 prosent.

Alder på innvandringstidspunktet spiller inn

Bildet blir annerledes når man ser på innvandrere som var under 16 år da de kom til Norge. Disse vil jevnt over ha fullført det meste av utdanningen i Norge og ha gode norskkunnskaper. Andelen overkvalifiserte blant disse var 20 prosent for innvandrere fra Afrika etc. En andel på 16 prosent for innvandrere fra EU etc. er på nivå med gjennomsnittet i befolkningen ellers for denne aldersgruppen.

Andelen overkvalifiserte synker

For å se om overkvalifisering er noe som varer ved for den enkelte, har SSB fulgt noen grupper av personer over tid. Blant dem fra Afrika etc. som var overkvalifiserte i 2007, var 85 prosent stadig overkvalifisert fem år senere. For innvandrere fra EU etc. var tilsvarende andel 75 prosent, mens det for befolkningen ellers var 58 prosent som fortsatt var overkvalifiserte.

Videre har SSB sett på overkvalifisering blant dem med utdanning fra år 2000 som har fått jobb. Det finnes dessverre ikke tall for de første seks årene, men fra 2007 til 2012 viser tallene at andelen overkvalifiserte har sunket for alle grupper. For innvandrere fra Afrika etc. gikk andelen overkvalifiserte ned fra om lag 25 prosent i 2007 til 18 prosent i 2012. For innvandrere fra EU etc. var de tilsvarende tallene 16 og 12 prosent Befolkningen ellers hadde i samme periode en nedgang fra 11 til 8 prosent.

Mange forhold kan forklare overkvalifisering

At en person er overkvalifisert, kan ha mange årsaker. Arbeidsgivere kan legge vekt på andre forhold enn bare formelt utdanningsnivå ved ansettelser, for eksempel språkkunnskaper. Dessuten velger noen selv en jobb som normalt ikke krever høyere utdanning. For eksempel kan arbeidstageren ha ønske om ett bestemt bosted der tilbudet av jobber er begrenset.

Det kan også variere hvor relevant en utdanning fra ett land vil være i et annet. Et nærliggende eksempel er jusstudier som kan være mindre relevante i et annet land, selv om de er på et høyt nivå i opprinnelseslandet.

Arbeidet med rapporten bygger på tidligere rapporter i 2007 og 2009 og er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

Ansvarlig

Ole Villund

Serie og -nummer

Rapporter 2014/28

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8984-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

34

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt