Sysselsetting i petroleumsnæringen, 2007

Over 38 000 jobber i petroleumsnæringene

Publisert:

Nesten to av tre ansatte i petroleumsnæringene er bosatt i Rogaland eller Hordaland, mens nærmere 6 prosent er bosatt i utlandet. Næringen er mannsdominert, men kvinnene er høyere utdannet enn mennene.

Petroleumsnæringene er definert som ”Utvinning av råolje og naturgass”, ”Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning” samt ”Rørtransport”. Bedrifter som leverer varer og tjenester til disse næringene, ofte omtalt som leverandørindustrien, er holdt utenfor. I 2007 var det 38 391 sysselsatte i petroleumsnæringene. Av disse var 5,6 prosent ikke bosatt i Norge. Blant sysselsatte med bosted i Norge, bodde de fleste i Rogaland eller Hordaland. 64,2 prosent bodde i et av disse fylkene. Fordi en god del jobber i disse næringene egner seg for langpendling, hadde hele 410 kommuner minst en person med arbeid i petroleumsnæringene bosatt.

Sammenliknet med øvrig privat sektor har petroleumsnæringene en lav andel kvinner. Veksten i kvinneandelen siden 2000 har også vært beskjeden. Arbeidsstokken har gjennomgående blitt eldre siden år 2000, men med en tendens til nyrekruttering av unge de siste årene.

Utdanningsnivået er høyere i petroleumsnæringene enn i privat sektor ellers. Siden år 2000 har andelen med utdanning på universitets- og høgskolenivå økt fra 35,2 til 37,7 prosent. Kvinnene som arbeider i disse næringene har gjennomgående høyere utdanning enn mennene. Det økende utdanningsnivået skjer samtidig som det er en viss tendens til høyere kvinneandel i næringene.


Les hele rapporten ” Sysselsetting i petroleumsnæringene ”.

Kontakt