Rapporter 2012/17

En vurdering av integreringstiltaket "Ny sjanse"

Ny sjanse - varige resultater?

Det er klare indikasjoner på at deltakelse på tiltaket "Ny sjanse" har en positiv effekt på innvandreres sysselsetting. Tallene kan tyde på at denne effekten er størst for de deltakere som avslutter tiltaket når konjunkturene er gode.

Dette kommer frem i en rapport Statistisk sentralbyrå har utarbeidet med finansiell støtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI. Målet med denne rapporten er å undersøke om "Ny sjanse" fører til økt varig sysselsetting for deltakerne. Rapporten tar for seg dem som avsluttet "Ny sjanse" i perioden fra 2005 til og med oktober 2009. I rapporten ser SSB på andelen som var sysselsatt "før" og "etter" deltakelsen i Ny sjanse.

Gode konjunkturer bidrar i seg selv til en klar vekst i andelen som kommer ut i heltidsarbeid. Samtidig er det klare indikasjoner på at deltakelse på tiltaket "Ny sjanse" har en positiv effekt utover dette. Tallene kan tyde på at denne effekten er størst for dem som avslutter tiltaket i en gunstig konjunktursituasjon. Andelen som jobbet heltid før deltakelse på tiltaket, lå rundt 5 prosent i 2005 så vel for dem som avsluttet tiltaket før som etter finanskrisen. For dem som avsluttet tiltaket før finanskrisen, steg andelen markant mot 25 prosent fram til høsten 2008. Deretter var det en svakt fallende tendens til en andel på vel 20 prosent i 2011.

Også effekt i tøffe tider De som avsluttet "Ny sjanse" etter finanskrisen, altså i et langt vanskeligere arbeidsmarked, fikk også en vekst i andelen sysselsatte på heltid i det gunstige arbeidsmarkedet fram til finanskrisen. Veksten for disse var fra 5 prosent heltidssysselsatte i 2005 til i underkant av 10 prosent i 2008. Men for denne gruppen fortsatte veksten til i overkant av 10 prosent heltidssysselsatte i 2011.

Kun beskrivende analyse Ambisjonsnivået i denne omgang har vært å gjennomføre en forholdsvis enkel, beskrivende analyse. Av årsaker som blir nærmere forklart i rapportens metodekapittel, har SSB ikke forsøkt å konstruere en sammenligningsgruppe av personer som ikke har deltatt på "Ny sjanse".

Om publikasjonen

Tittel

Ny sjanse - varige resultater?. En vurdering av integreringstiltaket "Ny sjanse"

Ansvarlig

Anders Ekeland

Serie og -nummer

Rapporter 2012/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Arbeid og lønn, Sysselsetting

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8410-6

ISBN (trykt)

978-82-537-8409-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

43

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt