Notater 2018/14

Om måling av jobbstrømmer

Mobilitet i arbeidsmarkedet

Formålet med notatet er todelt. Først beskrives ulike typer av strømmer som skjer i arbeidsmarkedet. Deretter går vi grundig inn på en av disse typene som betegnes som jobbstrømmer. For denne presenteres også en del tall.

Endringer i sysselsettingen måles i tradisjonelle statistikker som endring i nivåtall på bestemte tidspunkt. Men bak disse endringstallene ligger det betydelige større tall for strømmer av personer som går ut og inn av arbeidstokken i de enkelte virksomheter. Strømmer gir dermed et betydelig bedre bilde av dynamikken i arbeidsmarkedet. 

I notatet går vi først gjennom ulike måter å beskrive strømmer i arbeidsmarkedet på. Deretter går vi grundig inn på ett av disse målene - jobbstrømmer. 

Om antall ansatte i en virksomhet øker mellom to tidspunkt betegner vi denne økningen som tilgang av jobb(er). Om en virksomhet derimot har en nedgang i antall ansatte betegner vi dette som avgang av jobb(er). Jobbstrømmer er en fellesbetegnelse på tilgang og avgang av jobber. Vi summerer antall tilganger og avganger på basis av datagrunnlaget som brukes i kvartalsstatistikken om antall arbeidsforhold. Differansen mellom summen av tilganger og avganger av jobber mellom to kvartal, blir likt forskjellen i antall arbeidsforhold mellom de samme kvartalene. 

Fra 4.kvartal 2016 til 4.kvartal 2017 økte antall arbeidsforhold (jobber) med 51 000. Bak dette lå en tilgang av jobber på 313 000 og avgang av jobber på 262 000. I notatet presenteres tall for disse jobbstrømmene fordelt etter fylker og etter næringer. 

Fra 4.kvartal 2016 til 4.kvartal 2017 vil noen av tilgangene av jobber skyldes etablering av nye virksomheter i perioden (92 000). Tilsvarende vil noen av avgangene (80 000) skyldes at en del av virksomhetene ble nedlagt. Hvis vi hadde laget strømningstall for en periode på mer enn ett år, ville betydningen av nyetableringer og nedleggelser generelt vært relativt større på strømningstallene. 

Tall for jobbstrømmer setter store krav til kvalitet på datagrunnlaget i og med at vi følger den enkelte virksomhet og arbeidstokken knyttet til denne over tid. Dette drøftes nærmere i notatet. Datagrunnlaget dekker bare ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende. Nyetablert virksomhet er derfor bare definert ut fra at de ikke hadde ansatt ved periodens start. Virksomheter eid av selvstendige, kan ha vært i aktivitet ved periodens start uten at vi har data for dette. Tilsvarende gjelder for definisjon av nedlagte virksomheter. 

SSB planlegger i løpet av 3. kvartal 2018 å starte publisering av tabeller over jobbstrømmer i tilknytningen til kvartalsstatistikken over antall arbeidsforhold.

Om publikasjonen

Tittel

Mobilitet i arbeidsmarkedet. Om måling av jobbstrømmer

Ansvarlig

Helge Næsheim

Serie og -nummer

Notater 2018/14

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537- 9719-9

Antall sider

28

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt