Innvandrere i arbeidslivet

Mange overkvalifiserte innvandrere

Publisert:

Mange innvandrere med utdanning fra høgskole eller universitet er ansatt i yrker som ikke krever slik utdanning. Innvandrere fra Afrika, Asia mv. med høyere utdanning over fire år hadde i 2009 om lag tre ganger større andel overkvalifiserte enn befolkningen i alt.

Om lag 4 prosent av befolkningen er ansatt i stillinger hvor de ikke får brukt sine formelle kvalifikasjoner. Blant innvandrere er tallet mye høyre, og spesielt utdannede innvandrere fra Asia, Afrika mv. har problemer med å få brukt kvalifikasjonene sine i arbeidslivet. I 2009 var 15 prosent av disse ansatt i yrker som ikke krever høyere utdanning. Også innvandrere fra EU, Nord-Amerika mv. opplever noe mer overkvalifisering enn befolkningen i alt.

Mindre opprykk

Det er også forskjeller i endring i overkvalifisering mellom innvandrere og befolkningen for øvrig. Blant alle ansatte med høyere utdanning var det om lag 16 prosent av de overkvalifiserte i 2007 som gikk til et mer relevant yrke i 2008. Til sammenligning var det bare om lag halvparten så stor andel som gikk til et mer relevant yrke blant innvandrere fra Afrika, Asia mv. med høyere utdanning. Dette resultatet kan tolkes som at mange innvandrere har lavere sjanse for å komme seg over i yrker på riktig kompetansenivå.

Mindre forskjell med norsk utdanning

Samtidig viser tallene at innvandrere som har utdanning fullført i Norge, i mindre grad er overkvalifisert enn innvandrere med tilsvarende utdanning fullført i utlandet. Blant innvandrere fra Afrika, Asia, mv. er det omtrent dobbelt så stor andel overkvalifiserte blant dem med utdanning fullført i utlandet som innvandrere fra samme land med utdanning fullført i Norge. Resultatene kan blant annet bety at arbeidsgivere til en viss grad oppfatter at norsk utdanning er mer relevant for norsk arbeidsliv enn utdanning tatt i utlandet. Det kan også være at det å ha fullført utdanningen i Norge blir brukt som en indikator på norske språkferdigheter.

Overkvalifisering

Overkvalifisering betyr i denne sammenhengen at ansatte som har fullført høyere utdanning, er ansatt i jobber som har lavere utdanningskrav. Mange jobber krever egenskaper, kunnskaper og ferdigheter utover formell utdanning, for eksempel språkferdigheter, sosiale evner og andre ting som vi kan kalle uformell kompetanse. Kunnskaper og ferdigheter som man har skaffet seg i tillegg til formell utdannelse, er ikke vurdert i denne analysen som kun baserer seg på registerdata.

 

Landbakgrunn

Landbakgrunn for innvandrere er definert som eget fødeland, eventuelt statsborgerskap der vi mangler data om fødeland.

Vi skiller mellom to landgrupper:

Landgruppe A:

Øst-Europa utenom EU, Asia inkludert Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New Zealand.

Landgruppe E:

EU- og EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

Denne inndelingen brukes nå som standard både i befolkningsstatistikken og arbeidsmarkedsstatistikken.

Kontakt