Rapporter 2008/11

LOTTE-Arbeid - en mikrosimuleringsmodell for arbeidstilbudseffekter

Å lage modellverktøy til å studere effekter av endringer i skattesystemet har en lang historie i Statistisk sentralbyrå. Skatteberegningsmodellen LOTTE er en viktig del av modellapparatet som Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå har tilrettelagt for dem som arbeider med å utforme politikk. Modeller av denne typen kalles mikrosimuleringsmodeller fordi det fokuseres på mikroaktører og fordi modellen simulerer effekter basert på hvert enkelt individ eller husholdning.

Innenfor LOTTE-systemet har det til nå ikke vært mulig å ta hensyn til at skatteendringer påvirker personers eller husholdningers arbeidstilbud. Siden effekter på arbeidstilbudet står sentralt i mange omlegginger av skattesystemet, har det vært et viktig satsingsområde i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå å utvikle en modell som kunne predikere slike effekter. Utvikling av en slik modell er krevende siden dette fordrer en god atferdsmodell for hvordan personer bestemmer sin tilknytning til arbeidslivet, gitt skattesystemet og andre økonomiske rammebetingelser, og gitt diverse kjennetegn ved personene.

Den foreliggende rapporten beskriver arbeidet med å integrere en arbeidstilbudsmodul i LOTTE-systemet, kalt LOTTEArbeid. Hovedhensikten med mikrosimuleringsmodellen LOTTE-Arbeid er å gi anslag på proveny- og fordelingseffekter av endringer i skattesystemet som også tar hensyn til at skatteendringer påvirker arbeidstilbudet. Målet er at beslutningstakerne skal kunne benytte denne modellen i budsjettprosessen. Denne rapporten gir en fremstilling av viktige elementer i LOTTE-Arbeid.

Som et eksempel på anvendelse av modellen ser vi på effekter av skattereduksjonene ved skattereformen i 2006. Vi finner at arbeidstilbudet til enslige kvinner og menn endrer seg lite ved denne omleggingen av skattesystemet, mens effektene er større for menn og kvinner i parforhold. Dette er i samsvar med at vi finner at enslige menn og kvinner har et lite elastisk arbeidstilbud målt ved timelønnselastisiteter, mens kvinner i parforhold særlig har et mer elastisk arbeidstilbud.

Prosjektstøtte : Vi takker Skatteøkonomisk avdeling i Finansdepartementet som har bidratt til finansieringen av LOTTE-Arbeid.

Om publikasjonen

Tittel

LOTTE-Arbeid - en mikrosimuleringsmodell for arbeidstilbudseffekter

Ansvarlig

John K. Dagsvik

Serie og -nummer

Rapporter 2008/11

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7354-4

ISBN (trykt)

978-82-537-7353-7

ISSN

0806-2056

Antall sider

30

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt